Diyarbak?r Edebiyat G?nleri sona erdi

Bu y?l d?rd?nc?s? d?zenlenen Edebiyat G?nleri sona ererken, son g?n?n etkinlikleri de ilgiyle izlendi. ?Zorunlu Bir Refleksten Hayal K?r?kl???na, Modern K?rt Edebiyat??nda Sava?? konulu s?yle?iye kat?lan K?rt Ele?tirmen Remezan Alan, yeni K?rt yazarlar?n roman ve ?iirlerinde ?ok fazla zorunlu refleksin etkisinde kald?klar?n? belirtti.


Bu y?l d?rd?nc?s? d?zenlenen Edebiyat G?nleri sona ererken, son g?n?n etkinlikleri de ilgiyle izlendi. ?Zorunlu Bir Refleksten Hayal K?r?kl???na, Modern K?rt Edebiyat??nda Sava?? konulu s?yle?iye kat?lan K?rt Ele?tirmen Remezan Alan, yeni K?rt yazarlar?n roman ve ?iirlerinde ?ok fazla zorunlu refleksin etkisinde kald?klar?n? belirtti. Bunun da edebiyat?n geli?mesine olumsuz yans?d???n? belirten Alan, a??rl?kl? olarak Yazar Medeni Ferho ve Yakup T?lermeri?nin metinleri ?zerinde durdu.
?Tehcir G?? ve Diasporada ?ekillenen Az?nl?k K?lt?r?? konulu s?yle?ide konu?an S?ryani ve Ermeni yazarlar da, g???n ku?aklar aras?ndaki ileti?imi kopard???na dikkat ?ektiler. Hi?bir toplumun nedensiz ve kendi iste?i ile topraklar?n? b?rak?p gitmeyece?ini vurgulanan panele, S?ryani Yazar Muzaffer ?ris ile Ermeni Yazar M?g?rdi? Margosyan kat?ld?.
Roman ve sava?
?T?rk?e Romanlarda Sava?? konulu s?yle?ide konu?an ?mer T?rke? ise, cumhuriyet tarihinden bug?ne romanlar?n b?y?k b?l?m?n?n sava? ideolojisine hizmet etti?ini ifade etti. T?rk romanlar?n?n sava? kar??s?ndaki suskunluklar?n?n iyi okunmas? gerekti?ine i?aret eden T?rke?, ?Biz sadece romanlar?, anlatt?klar? meseleleri ile de?il sustuklar? yerden de okumak isteriz? diye konu?tu. Edebiyat G?nleri kapsam?nda son etkinlik ise ?air ?eyhmus Sefer, Mem Bawer, ?smail S. ?smail, Welat Dilken ve Mustafa ?smail?in kat?l?m?yla yap?lan ?iir dinletisi oldu. Kaval sesi e?li?inde okunan ?iirler dinleyicilerden b?y?k ilgi g?r?rken, ?airler ayakta alk??land?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net