T?S?AD?dan h?k?mete ???ra? ele?tirisi, 301 deste?i

T?rk Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (T?S?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?mer Sabanc?, ge?ti?imiz g?nlerde d?zenlenen Milli E?itim ??ras??nda, ?niversitelere giri?te Meslek Liseleri?ne katsay? uygulamas?n? kald?rmaya y?nelik al?nan karar?n, ??ran?n siyasete alet edildi?i izlenimini do?urarak kamuoyunda rahats?zl?k yaratt???n? s?yledi. Sabanc?, 301. madde konusunda ise h?k?meti destekledi.


T?rk Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (T?S?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?mer Sabanc?, ge?ti?imiz g?nlerde d?zenlenen Milli E?itim ??ras??nda, ?niversitelere giri?te Meslek Liseleri?ne katsay? uygulamas?n? kald?rmaya y?nelik al?nan karar?n, ??ran?n siyasete alet edildi?i izlenimini do?urarak kamuoyunda rahats?zl?k yaratt???n? s?yledi. Sabanc?, 301. madde konusunda ise h?k?meti destekledi.
Sabanc?, Orta Karadeniz Sanayici ve ??adam? Dernekleri Federasyonu?nun (OKAS?FED) d?zenledi?i ?AB ve T?rkiye Ekonomisi? konulu toplant?da yapt??? konu?mada, ge?en hafta ger?ekle?tirilen Milli E?itim ??ras??nda da, ?muhtemelen ilave birka? oy getirece?i d???ncesiyle?, ?niversitelere giri?te Meslek Liseleri?ne katsay? uygulamas?n? kald?rmay? tavsiye eden bir karar al?nd???n? hat?rlatt?. Sabanc?, ?Bu giri?im, ??ran?n siyasete alet edildi?i izlenimini do?urarak kamuoyunda rahats?zl?k yaratt?? dedi. ??lkemizde mesleki ve teknik e?itim sisteminin, sanayi ve hizmet sekt?rleri i?in y?ksek nitelikli ara kademe insan g?c? yeti?tirmesine ihtiya? vard?r? diyen Sabanc?, ?D?zenlemelerin ciddi bir kaynak israf?na yol a?aca?? da dikkate al?nmal?d?r? dedi.
Konu?mas?nda AB ile ili?kilere de de?inen Sabanc?, ?lerleme Raporu?nda ?zellikle TCK?n?n 301. maddesinin ele?tiri konusu yap?ld???na dikkat ?ekerek h?k?metin bu konuyu olumlu bir yakla??mla ele ald???n? ve ?muhalefetten de yap?c? bir yakla??m beklediklerini? belirtti. (?orum/ANKA)
www.evrensel.net