301 i?in ?cezada? uzla?ma

Sendika ve kitle ?rg?tlerinin giri?imi ile TCK?n?n 301?inci maddesinde ?nerilecek de?i?iklerin bu hafta i?inde H?k?met?e sunulaca?? bildirildi. Toplant?larda cezalar?n indirilmesi, yurt i?i-yurt d??? ayr?m?n?n kald?r?lmas? ve ele?tiri s?n?r?n?n uluslararas? hukuk normlar?na g?re belirlenmesinde uzla?maya var?ld??? belirtildi.


Sendika ve kitle ?rg?tlerinin giri?imi ile TCK?n?n 301?inci maddesinde ?nerilecek de?i?iklerin bu hafta i?inde H?k?met?e sunulaca?? bildirildi. Toplant?larda cezalar?n indirilmesi, yurt i?i-yurt d??? ayr?m?n?n kald?r?lmas? ve ele?tiri s?n?r?n?n uluslararas? hukuk normlar?na g?re belirlenmesinde uzla?maya var?ld??? belirtildi. Halen ?T?rkl?k tan?m?? ile ilgili olarak bir uzla?maya var?lamad??? da kaydedildi. Ancak T?SK ve T?rk-??, T?rkl???n tan?m?n?n Anayasa?n?n 61?inci maddesinde net olarak yap?ld???n? s?yl?yor ve bu maddenin de?i?tirilmesine kar?? kesin tav?r koyuyor.
301. maddeye g?re ?T?rkl???, Cumhuriyeti ve TBMM?yi a?a??layanlara 6 aydan 3 y?la kadar ceza? ?ng?r?l?yor. Asker, emniyet, yarg? ve h?k?mete y?nelik a?a??lama su?u i?in ise ?ng?r?len ceza 6 aydan 2 y?la kadar hapis. Kurulu?lar bu iki farkl? f?kray? birle?tirip, cezas?n?n da 6 aydan 2 y?la kadar hapis olarak d?zenlenmesi i?in anla?ma sa?lad?. Y?r?rl?kteki maddede T?rkl??? a?a??lama su?u yurt d???nda i?lenirse ceza 3?te 1 oran?nda art?r?l?yor. Kurulu?lar, ?su?un nerede i?lendi?i fark etmez? diyerek yurt i?i-yurt d??? ayr?m?n? kald?rmay? h?k?mete ?nerecek. Ele?tiri kapsam?ndaki d???nce a??klamalar? ise su? kapsam? d???nda tutuluyor. Ancak bu noktada ele?tirinin tan?m? yoruma a??k diyen kurulu?lar yeni d?zenlenecek maddede uluslararas? hukuka at?fta bulunulmas?n? istiyor.
Yap?lacak son toplant?n?n ard?ndan kitle ?rg?tlerinin nihai metni, h?k?mete sunulacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net