?T?re ve din birbirinden ba??ms?z de?il?

Ba?bakan Erdo?an, ??slam Konferans? ?rg?t??ne ?ye ?lkelerde Kad?n?n Kalk?nmadaki Rol?? ba?l?kl? ?K? 1. Bakanlar Konferans??nda bir konu?ma yapt?.


Ba?bakan Erdo?an, ??slam Konferans? ?rg?t??ne ?ye ?lkelerde Kad?n?n Kalk?nmadaki Rol?? ba?l?kl? ?K? 1. Bakanlar Konferans??nda bir konu?ma yapt?. ?slam toplumlar?nda kad?nlar?n sorunlar?, s?k?nt?lar? oldu?unu, sosyal hayata kat?lmalar?n?n ?n?nde engeller bulundu?unu belirten Erdo?an ?unlar? kaydetti: ?Ancak bu s?k?nt?lar?n kaynaklar?ndan biri bana g?re, iddialar?n aksine dinin kendisi de?il, din zannedilen t?relerin ta kendisidir.? Erdo?an??n, son g?nlerde g?ndemi ?t?re ve namus? kavram?na ili?kin bu yorumunu Dicle ?niversitesi Sosyoloji B?l?m? Ba?kan? Yard. Do?. Dr. Mazhar Ba?l??ya sorduk. Ba?l?, t?re sorununun modernle?menin bir problemi oldu?una de?inerek ?din topyek?n, toplumsal d?n???m?n merkezi haline getiriliyor? dedi. Ba?bakan??n ?n?ne konulan ifadelerin do?ru olarak de?erlendirilebilece?ini s?yleyen Ba?l?, ?din ve t?re birbirinden ba??ms?z ele al?nabilir mi?? ?eklindeki sorumuza ise ?u yan?t? verdi: ?T?rkiye gibi Ortado?u?ya ba?l? toplumlarda dinden ba??ms?z bir t?re anlay???ndan s?z edilemez.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net