Diyarbak?r?da yeni TCK gere?i 60 dava a??ld?

Diyarbak?r Barosu Ba?kan? Avukat Sezgin Tanr?kulu, TCK?n?n 220/8. maddesi ile ilgili Diyarbak?r a??r ceza mahkemelerinde 150 ki?i ile ilgili 60 dava a??ld???n?, bu davalardan 26?s?n?n sonu?land???n? ve 46 ki?inin ?e?itli hapis cezalar?yla cezaland?r?ld???n? s?yledi. Tanr?kulu, 1 Haziran 2005?te y?r?rl??e giren TCK?n?n ifade ?zg?rl???n? olumsuz etkiledi?ini ifade etti.


Diyarbak?r Barosu Ba?kan? Avukat Sezgin Tanr?kulu, TCK?n?n 220/8. maddesi ile ilgili Diyarbak?r a??r ceza mahkemelerinde 150 ki?i ile ilgili 60 dava a??ld???n?, bu davalardan 26?s?n?n sonu?land???n? ve 46 ki?inin ?e?itli hapis cezalar?yla cezaland?r?ld???n? s?yledi. Tanr?kulu, 1 Haziran 2005?te y?r?rl??e giren TCK?n?n ifade ?zg?rl???n? olumsuz etkiledi?ini ifade etti.
Tanr?kulu, ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Avukat Reyhan Yal??nda?, Mazlum-Der Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Avukat Nesip Y?ld?r?m ve T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? y?netim Kurulu ?yesi Avukat Muhsin Bilal ile birlikte Baro E?itim Ara?lar? Binas??nda bas?n toplant?s? d?zenledi.
1 Haziran 2005 tarihinde y?r?rl??e giren TCK?n?n, ifade ?zg?rl??? ile olumsuz d?zenlemelerinin etkilerinin yarg? kararlar? ile ortaya ??kmaya ba?lad???n? belirten Tanr?kulu, yasan?n y?r?rl??e girdi?i tarihten bug?ne kadar ge?en zaman dilimi i?erisindeki mevcut kayg?lar?n?n hakl? oldu?unun ortaya ??kt???n? belirtti. Tanr?kulu, ??yle konu?tu: ??fade ?zg?rl??? ile ilgili tart??malar, yarg?lanan yazarlar nedeniyle 301. madde ekseninde yap?lmaktad?r. Ku?kusuz 301. madde y?r?rl?kten kald?r?lmal?d?r. D?zenleme bi?imiyle ceza hukukunun en temel ilkesi olan TCK?n?n 2. maddesiyle d?zenlenen su?ta ve cezada kanunilik ilkesine, Anayasa?n?n 38. maddesindeki d?zenlemeye ve ?nsan Haklar? Avrupa S?zle?mesi?nin 7 ve 10. maddelerine ayk?r?d?r.?
46 ki?i ceza ald?
Tanr?kulu, TCK?n?n 220/8. maddesi ile ilgili Diyarbak?r a??r ceza mahkemelerinde 150 ki?i ile ilgili 60 dava a??ld???n?, bu davalardan 26?s?n?n sonu?land???n? ve 46 ki?inin ?e?itli hapis cezalar?yla cezaland?r?ld???n? kaydederek, ?Son olarak ?HD ?ube Ba?kan? Avukat Selahattin Demirta?, a??klamalar? nedeniyle yarg?land??? davalarda iki ayr? mahkumiyet cezas? alm??t?r? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net