K?rt?e i?letim sistemi Linux resepsiyonla tan?t?ld?

Diyarbak?r Sur Belediyesi ve K?lt?r Dil Ara?t?rma ve Geli?tirme Derne?i i?birli?i ile haz?rlanan ?Ubuntu? adl? ilk K?rt?e ??letim Sistemi Linux?un tan?t?m resepsiyonu Class Otel?de yap?ld?.


Diyarbak?r Sur Belediyesi ve K?lt?r Dil Ara?t?rma ve Geli?tirme Derne?i i?birli?i ile haz?rlanan ?Ubuntu? adl? ilk K?rt?e ??letim Sistemi Linux?un tan?t?m resepsiyonu Class Otel?de yap?ld?.
Tan?t?m resepsiyonuna, K?rt Yazar Mehmed Uzun, DTP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Osman ?z?elik, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? ve Edebiyat G?nleri dolay?s?yla Diyarbak?r?da bulunan K?rt yazar ve ayd?nlardan olu?an yakla??k 300 ki?i kat?ld?.
Resepsiyona kat?lan K?rt Yazar Mehmet Uzun, K?rt?e i?letim sisteminin mutluluk verici bir olay oldu?unu belirterek, ?Bug?nden itibaren K?rt dili b?y?k bir ad?m atarak ileti?im alan? olan bilgisayara ge?iyor. G?n g?n d?nyan?n her bir yan?na yay?lan K?rt dili geli?mektedir. Eksik bir alan olan ileti?ime ge?mesi b?y?k bir emek ve b?y?k bir ba?ar?d?r? diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net