Yan gelip yatmak istemiyorlar

Adana TEKEL Sigara Fabrikas??nda makineler suskun oldu?u i?in i??iler 6 ayd?r ?retim yapam?yor. Her sabah mesai saatinde i?yerinde olan ve kart basan i??iler, i? ?nl?klerini giydikten sonra makinelerinin temizli?ini ve bak?m?n? yap?yorlar. Herkes ?zlemle ?retim yapt??? g?nleri ar?yor ve bir an ?nce makinelerin g?r?lt?s? i?inde ?al??mak istiyorlar.


Adana TEKEL Sigara Fabrikas??nda makineler suskun oldu?u i?in i??iler 6 ayd?r ?retim yapam?yor. Her sabah mesai saatinde i?yerinde olan ve kart basan i??iler, i? ?nl?klerini giydikten sonra makinelerinin temizli?ini ve bak?m?n? yap?yorlar. Herkes ?zlemle ?retim yapt??? g?nleri ar?yor ve bir an ?nce makinelerin g?r?lt?s? i?inde ?al??mak istiyorlar. Kendilerini ekonominin askerleri olarak g?ren i??iler, ?Biz yan gelip yatmak istemiyoruz. Ba?bakan bize fabrikan?n kapat?lmayaca??n? ve ?retime devam edece?ini s?yledi. Biz Ba?bakan??n s?z?nde durmas?n? istiyoruz? diyorlar.
TEKEL sigara i??ileri, 2006 y?l?n?n ba??nda fabrikalar?n?n kapat?lmak istenmesine kar?? aylarca m?cadele s?rd?rd?ler. ???ilerin 45 g?n boyunca fabrikaya kapanarak i?yerini terk etmeme eylemi, fabrikalar?n?n kapat?lmamas?n? sa?lad?. TEKEL Adana Sigara Fabrikas??n?n tekrar ?retime ba?layaca?? bizzat Ba?bakan Tayip Erdo?an taraf?ndan i??ilere a??kland?. ???iler bu kazan?mla moral buldular. Bir?ok i??i o d?nemi, ?Uykusuz kal?nan, n?bet tutulan geceler bo?a gitmedi? ?eklinde de?erlendirdi. Ancak ?zelle?tirme niyetlerinden ve hedeflerinden vazge?meyen AKP h?k?meti, i??ileri 3 ay deneme ?retimi ve piyasada tutulmayan sigara ?retmekle oyalad?. Daha sonra yeniden ?retim kesildi ve ba?a d?n?ld?.
6 ayd?r ?retim yok
Adana TEKEL sigara i??ileri, 10 Haziran 2006 y?l?ndan bu yana ?retim ger?ekle?tirmiyorlar. Tek G?da ?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Cafer Ya?ar, ?retimsiz ge?en g?nlerin i??ilerin psikolojisini bozdu?unu s?yl?yor. ???ilerin hepsinin ?retmek istedi?inin alt?n? ?izen Ya?ar, Adana TEKEL Fabrikas??na yeni yat?r?m yap?laca??na dair beklenti i?inde olduklar?n? s?yledi. Tekel Genel M?d?rl????ce Adana TEKEL Fabrikas??n?n teknolojik modernizasyonu i?in 45 trilyon yat?r?m yap?laca??n?, ancak bunun hen?z bir kesinlik kazanmad???n? vurgulayan Ya?ar, ?Biz bir an ?nce fabrikam?z?n makinelerinin yenilenmesini, teknolojinin modernizasyonunun sa?lanmas?n? istiyoruz. Bunun i?in giri?imlerde bulunuyoruz. Sendika genel merkezimiz gerekli giri?imleri yap?yor? dedi. TEKEL fabrikalar?n?n 2006 y?l?n?n k?r ve zarar?n?n 2 ay sonra a??klanaca??n? hat?rlatan Ya?ar, ??yle konu?tu: ?Bu y?l Adana Tekel Fabrikas? zarar edecek. ??nk? bir y?ld?r do?ru d?r?st ?retim verilmedi. 10 Haziran?dan bu yana hi?bir ?retim yap?lm?yor. Fabrikay? zarara sokan i??iler de?il, i??iler en k?t? makinelerle bile y?zde 90-95 kapasite ile ?al??t?lar.? (Adana/EVRENSEL)
Daha kalitelisi daha ucuzu m?mk?n
B?lent G?lmez: Biz ekonominin askerleriyiz, yan gelip yatmak istemiyoruz. Ama birileri, fabrikalar?m?z zarar ediyor diye g?stermek i?in, bizi yan gelip yatmaya zorluyorlar. Biz y?llard?r en k?t? makinelerle en fazla ?retimi yapt?k. Bize yetki versinler, makinelerimizi yenilesinler, her kalitede ve ?e?itte sigara ?retiriz. ?ark tipi t?t?n?m?z, i?lem g?rmeden direk makineye giren bir t?t?n. Yabanc? t?t?n? soslay?p, bizim ?ark t?t?n?n?n kokusunu veriyorlar, ecnebiler tereciye tere sat?yorlar. Bizi y?netenler bunu bilmiyor mu? Emperyalistler g??lenece?ine, kendimiz ?retelim; t?keticimiz daha kaliteli daha ucuz sigaraya ula?s?n, milyonlarca t?t?n ?reticisinin t?t?n? de?erlendirilsin, ?lkemizin kasas?na para girsin. Bunu kim istemiyor?
Emin Okyay: Seyyar sat?c?lar, tablac?lar yan?nda bo? paket ve po?etle t?t?n ta??yorlar. Ka?ak sigara okul ?nlerine tezgahlara kadar d??m??. ?zel sigara ?reten fabrikalar var. Piyasada ka?ak sigara al?p ba??n? gitti. T?m bunlar TEKEL?deki kontrol mekanizmas?n?n ??kertilmesi ile oldu. Karaman Suma?da 150 i??i vard?. ?zelle?tirildikten sonra 40 i??i kald?. Bizim tek iste?imiz, fabrikalar?m?z?n kapat?lmamas? ve ?retimin verilip bizlerin ?al??mas?. sBu ?lkemize yap?lacak bir katk?d?r. Biz, Ba?bakan??n vermi? oldu?u s?z? yerine getirmesini istiyoruz.
Hac? Murat?? Mercedes yapt?k
Hatice Ko?ak: Eylemlerden sonra bizden sert paket sigara ?reteme istendi. Yani bize ?123 Hac? Murat?? Mercedes?e ?evirin? dediler ama yapt?k, imkans?z? ba?ard?k. Arkada?lar?m?z b?y?k bir azimle ?al??arak soft paket ?retim yapan makineleri sert paket ?r?ten makinelere d?n??t?rd?ler. O d?nem TEKEL Genel M?d?r? Seza Ensari, Posta Gazetesi?nde; ?T?rk usul? sert paket yapt?k? diye bir a??klama yapt?. Biz ?Samsun ve Maltepe sigaralar?n?n sert paket ?retimini verin? dedik. Onlar ise ?70?lerde piyasada olan, bug?n unutulan Sipahi sigaras? ?retmemizi istediler. ?70?lerde de sevilmeyen, bug?n kimsenin tan?mad??? Sipahi sigaras?n? bize ?rettirdiler. S?rf Sipahi sat?ls?n diye kendi olanaklar?m?zla afi? haz?rlad?k bayilere ast?k, uygun yerlere yap??t?rd?k. TEKEL bayilerine gidip Sipahi sigaras?n? sorduk, varsa sat?n ald?k ki bayiler sigaray? als?n, bizler de ?retim yapal?m. T?m ?abalar?m?za ra?men Sipahi satt?ramad?k. Bug?n sigara ?retme hari? her i? yap?yoruz; bah?eyi d?zenliyoruz, fabrikay? dip bucak temizledik, boya badana yapt?k.
?smail Ta???: Nas?l ki direnerek fabrikam?z?n kapat?lmas?n? engellediysek, ?imdi de ?retim verilmesi i?in m?cadele etmeliyiz. Tayin, 4 C gibi uygulamalarla i??ileri da??tmak istiyorlar. Ben Adana?dan ba?ka yerlere gitmenin ??z?m olmad???n? d???n?yorum. Olmas? gereken hep beraber ?retimin verilmesi i?in eylem yapmakt?r.
700 i??iden 450 i??i kald?
Mehmet ?uhadar: ?al??an i??iyi dilenciye ?evirdiler. Oturdu?umuz yerden maa? almak bizim istedi?imiz bir ?ey de?il. 45 g?n boyunca direndik, fabrikam?zda n?bet tuttuk. Ard?ndan fabrika kapanmayacak, ?retime devam edecek diye Ba?bakan bizzat a??klama yapt?. Sonra tayin ??karma, zorunlu emeklilik gibi uygulamalarla i??inin direncini k?rmaya ?al???yorlar. Bir defada yapamad?klar?n? zamana yayarak yap?yorlar. 700 i??iden 450 i??i kald?. Buradaki m?cadeleci i??ileri da??tmak istiyorlar.
Safiye Bar??: ?retimsiz ge?en bu g?nler i??ilerin psikolojisini bozdu. Saatlerce ?al??man?n ard?ndan mesaiye kal?yorduk ama eve gitti?imde ?yorgunum? demiyordum. ?imdi fabrikada hi?bir i? yapm?yorum ama eve gitti?imde yorgun oluyorum. Ya?ad???m?z bu s?re? ?ocuklar?m? dahi etkiliyor.
Halil ?mrek - G?ls?m Mansur
www.evrensel.net