T?re cinayetine m?ebbet istendi

Diyarbak?r'?n ??nar il?esinde G?listan G?m??'?n (21) sakland??? sand?kta silahla taranarak ?ld?r?lmesiyle ilgili tutuklanan 8 ki?i hakk?ndaki iddianame tamamland?. ?ddianamede, 8 ki?i hakk?nda t?re saikiyle ate?li silahla adam ?ld?rd?kleri iddias?yla a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas? istendi.


Diyarbak?r'?n ??nar il?esinde G?listan G?m??'?n (21) sakland??? sand?kta silahla taranarak ?ld?r?lmesiyle ilgili tutuklanan 8 ki?i hakk?ndaki iddianame tamamland?. ?ddianamede, 8 ki?i hakk?nda t?re saikiyle ate?li silahla adam ?ld?rd?kleri iddias?yla a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas? istendi.
Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???nca haz?rlanan iddianamede, ?mer Ta?'?n t?re saikiyle (sebebiyle) kasten adam ?ld?rme su?una azmettirici olarak kat?ld???, Mehmet ?ah Ta?'?n t?re saikiyle kasten adam ?ld?rd???, ?zzet Ta?, Hamdullah Ta?, Bahattin G?m?? ve Abdullah G?m??'?n ?ld?rme fiilini kolayla?t?rarak, yard?m ederek fiile i?tirak ettikleri, ?dris G?m?? ve Memduh G?m??'?n G?listan G?m??'?n annesi ve karde?lerini engelleyerek ?ld?rme fiilini kolayla?t?rd?klar? belirtiliyor.
?ddianamede, 8 ki?i hakk?nda t?re saikiyle ate?li silahla adam ?ld?rd?kleri iddias?yla a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas? isteniyor.
Duru?maya, gelecek g?nlerde Diyarbak?r A??r Ceza Mahkemesinde ba?lanacak. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net