Dan??tay?dan akaryak?t cezalar?na onay

Dan??tay 13. Dairesi, Siyam, Delta, Agpa?, Alt?nba?, Opet ve Turkuaz petrol ?irketlerine Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu?nun (EPDK) verdi?i idari para cezas?na ili?kin karar?n y?r?tmesinin durdurulmas? istemlerini reddetti.


Dan??tay 13. Dairesi, Siyam, Delta, Agpa?, Alt?nba?, Opet ve Turkuaz petrol ?irketlerine Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu?nun (EPDK) verdi?i idari para cezas?na ili?kin karar?n y?r?tmesinin durdurulmas? istemlerini reddetti.
EPDK?n?n, 28 akaryak?t da??t?m ?irketine kesti?i yakla??k 1.6 milyar YTL?lik idari para cezas? kararlar?n?n iptali ve y?r?tmesinin durdurulmas? istemiyle a??lan davalardan 6?s? daha sonu?land?.
Dan??tay 13. Dairesi, Siyam, Delta, Agpa?, Alt?nba?, Opet ve Turkuaz petrol ?irketlerine EPDK?n?n verdi?i idari para cezas?na ili?kin karar?n y?r?tmesinin durdurulmas? istemlerini reddetti.
Daire, EPDK?n?n, Aytemiz da??t?m ?irketine idari para cezas? verilmesine ili?kin karar?n?n y?r?tmesini durdurma istemini de ge?en hafta reddetmi?ti. Davac? ?irketlerin, bu kararlara itiraz hakk? bulunuyor. ?tiraz?, Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kurulu g?r??ecek.
Dan??tay 13. Dairesi?nde, POA???n da aralar?nda bulundu?u di?er da??t?m ?irketlerinin a?t?klar? davalar hen?z karara ba?lanmad?.
EPDK?n?n kararlar?
EPDK, 31 A?ustos 2006 tarihinde yapt??? toplant?da, 28 akaryak?t da??t?m ?irketine, ??lisans? olmayan akaryak?t bayilerine akaryak?t ikmali yaparak Petrol Piyasas? Kanunu?na ayk?r?l?ktan ceze vermi?ti.(Ankara/AA)
www.evrensel.net