Tahribat? sermaye politikalar? yarat?yor

EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ve T?m K?y Sen ?rg?tlenme Sekreteri Sat?lm?? Ba?kavak, EMEP Samsun ?l ?rg?t??n?n d?zenledi?i toplant?da Samsunlu i??i ve emek?ilerle bir araya geldiler. Toplant?da konu?an T?zel, ?zal?dan bu yana sa?c?s?yla sosyal demokrat?yla b?t?n h?k?metlerin uymay? taahh?t ettikleri neoliberal politikalar?n ?lkede tahribat yaratt???n? s?yledi.


EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ve T?m K?y Sen ?rg?tlenme Sekreteri Sat?lm?? Ba?kavak, EMEP Samsun ?l ?rg?t??n?n d?zenledi?i toplant?da Samsunlu i??i ve emek?ilerle bir araya geldiler. Toplant?da konu?an T?zel, ?zal?dan bu yana sa?c?s?yla sosyal demokrat?yla b?t?n h?k?metlerin uymay? taahh?t ettikleri neoliberal politikalar?n ?lkede tahribat yaratt???n? s?yledi. Samsun?da ve T?rkiye?de ya?anan son geli?me ve sorunlar? tart??an T?zel ve Ba?kavak, se?im s?reci yakla??rken emek ve demokrasi g??lerinin; Samsun?da ?ar?ambal? f?nd?k ?reticisi ile kapat?lmaya ?al???lan TEKEL i??ilerini, 19 May?s ?niversitesi gen?leriyle organize sanayi i??ilerinin; genci ya?l?s?yla Samsunlu emek?ilerin g?? birli?i yapmas? gerekti?inin bir kez daha alt?n? ?izdiler.
8 milyon ?retici yerine 19 tavuk ?irketi
Emekli Sen Toplant? Salonu?nda, ?nceki g?n d?zenlenen toplant?da ilk s?z? alan T?m ?retici K?yl? Sendikalar? (T?m K?y-Sen) ?rg?tlenme Sekreteri Sat?lm?? Ba?kavak, k?yl?leri, hi?bir h?k?metin AKP H?k?meti kadar ezmedi?ini belirterek, ?Mersin?de ?ift?iye ?anan? da al git? diyecek, k?yl?ye ?g?z?n?z? toprak doyursun? s?zlerini sarf edebilecek kadar ileri giden bir h?k?metle ilk defa kar?? kar??yay?z. Bu h?k?met 8 milyon Karadenizli ?reticiyi, 250 bin f?nd?k ?reticisinin s?k?nt?lar?n? g?rmezden geliyor ancak ku? gribi nedeniyle sadece 19 tavuk ?irketine 50 trilyonu hemen aktarmakta gecikmiyor? dedi.
F?nd?k?? ile t?t?n i??isi bir araya gelmeli
Samsun?da 5 bin Tekel i??isinin say?s?n? 250?ye d???renin, t?t?n fabrikalar?n?n kapanmas?n?n, ?lke f?nd?k ?retiminin y?zde 15?ini ger?ekle?tiren ?ar?ambal? f?nd?k ?reticisinin ma?dur olmas?n?n nedeninin i??i ya da ?retici olmad???n?, bunun sorumlusunun IMF?nin dayatt??? politikalar oldu?una dikkat ?eken Ba?kavak, di?er kentler gibi Samsun?da da t?t?n i??isiyle, ?retici k?yl?n?n; sendikalarla kitle ?rg?tlerinin, emek?ilerin, ??rencilerin bir cephede toplanmas? gerekti?ini vurgulad?. Ba?kavak, EMEP gibi emek ve demokrasiden yana partilerin emek?ileri bir araya getirecek siyasi g??ler olmas? gerekti?ini s?yledi.
??r?yen kapitalizm
EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ise, AKP H?k?meti?nin d?rt y?l?n? de?erlendirerek, ekonomik b?y?me rakamlar?na kar?? ne T?rkiye?nin bir ba?ka kentinde ne de Samsun?da emek?i halk?n gelirinin b?y?medi?ini, gen?lerin h?l? 150 milyona Samsun Organize Sanayi B?lgesi?nde ?al??t?r?ld???n? ifade etti. Y?llard?r ya?anan ??r?menin art?k zevk i?in yap?lan seri katliamlara kadar dayand???na dikkat ?eken T?zel, ?Bunun kayna?? kapitalist sistem ve emperyalist ba??ml?l???n yaratt??? ekonomik sistemdir. B?t?n bunlar IMF, DT?, AB gibi uluslararas? b?y?k sermayeye yok pahas?na verilmi? s?zler ve k?reselle?meye eklenmenin bir gere?i olarak uygulanan; ?zal?dan bu yana sa?c?s?yla sosyal demokrat?yla b?t?n h?k?metlerin uymay? taahh?t ettikleri neoliberal politikalar?n ?lkede yaratt??? tahribatt?r? diye konu?tu.
Y?MPA? patronlar?yla, AKP H?k?meti?nin kulland??? y?ntemlerin, kulland?klar? terimlerin ayn? oldu?unun alt?n? ?izen T?zel, ?Bug?n AKP?nin ba?ta Ba?bakan ve bakanlar olmak ?zere dosyas? kabar?kt?r? dedi. T?zel, Tansu ?iller?den Mesut Y?lmaz?a Erbakan?a kadar t?m dosyas? kabar?p olup yarg?lananlar?n birbirlerini aklad?klar?n? hat?rlatan T?zel, ?Bunlarla ger?ek hesapla?may? ger?ek bir i??i emek?i iktidar? yapacakt?r. Kapat?lan Susurluk dosyalar?n?, kapat?lmaya ?al???lan ?emdinli dosyas?n? partimiz, se?imlere girerken i??ilerle k?yl?lerle birlikte bir bir yeniden a?acakt?r? diye konu?tu.
Yeni haziranlar ?rg?tlenebilir
Ordu?da oldu?u gibi Samsun?da da devletin dikkate almamakta direndi?i ate?kese dikkat ?eken T?zel, Karadeniz halk?n?n K?rt sorununu konu?mak, demokrasi ve bar?? merkezinden ele almak zorunda oldu?unu dile getirdi. ?Biz emperyalist planlar kar??s?nda T?rk?yle K?rd?yle, onurlu ve e?it bir birlikte ya?am? kurmak i?in bir araya gelmek zorunday?z? diyen T?zel, t?m bu politikalara kar?? a?a??dan yukar?ya, ba?tan sona ?rg?tl? bir m?cadelenin ?r?lmesi gerekti?ine dikkat ?ekerek, se?imlere girerken birle?ik m?cadele ?a?r?s?n? yineledi. T?zel, ?unlar? kaydetti, ?AKP, halklar?n inan?lar?n?n oras?ndan buras?ndan ?eki?tirerek antidemokratik se?im d?zenlemeleriyle iktidara gelmi?tir. D?rt y?lda biriken sorunlar ?oktur ancak ??z?ms?z de?ildir. Se?im s?recine girerken g??lerimizi nas?l birle?tirece?imizi tart??maya bir an ?nce ba?lamal?y?z. Halk?? ekonomi, demokrasi; tam bir hak ?zg?rl??? merkezinde olu?acak bar?? temelinde bir programla se?ime gidece?iz. Bu temelde en geni? birlikteli?i sa?lamay? savunuyoruz. Bunun i?in 15-16 Haziranlar? rahmetle anmak de?il yeni haziranlar ?rg?tlemeliyiz. Samsun?da 150 milyona organize sanayide ?al??an i??iyle, Tekel i??ileri, f?nd?k ?reticileri ortak paydada bulu?turmak, emeklilerimizle, e?itimcilerimizle, sa?l?k??lar?m?zla el ele vermek zorunday?z.?
T?zel?den sonra s?z alan SDP ?l Ba?kan? Cevdet Bak?n da ge? kalmadan g?? birli?inin ?al??malar?na ba?lanmas? gerekti?ini s?yledi. (Samsun/EVRENSEL)
www.evrensel.net