Evrimsel kuzenimiz deniz kestanesi

Evrimsel kuzeniniz ile tan???n: Deniz Kestanesi. Bu omurgas?z hayvan?n genleri ?zerinde yap?lan yeni ara?t?rmalarda, uluslararas? bilim insan? ekipleri deniz kestaneleri ile ne kadar ortak noktam?z oldu?unu ortaya koydu.


Evrimsel kuzeniniz ile tan???n: Deniz Kestanesi. Bu omurgas?z hayvan?n genleri ?zerinde yap?lan yeni ara?t?rmalarda, uluslararas? bilim insan? ekipleri deniz kestaneleri ile ne kadar ortak noktam?z oldu?unu ortaya koydu. Bu ara?t?rmalar?n, hastal?klar?n tedavisi konusunda yeni kap?lar a?mas? bekleniyor. "Deniz kestaneleri, ?a??rt?c? derecede insanlara benziyor" Baylor T?p ?niversitesi'nden George Weinstock: "G?r?n??te sinekler insana deniz kestanelerinden daha fazla benzer. Ama deniz kestanelerinin genlerinin y?zde 70'i insan gen yap?s?yla ortakken, sineklerin genlerinin yaln?zca y?zde 40'? benzer."
Science bilim dergisinde yay?nlanan ara?t?rmaya g?re, ara?t?rma ekibi, mor deniz kestanesinin gen yap?s?n?n ortaya konulmas?n?n yaln?z insan ve deniz kestanesi aras?ndaki benzerlikleri ortaya koymakla kalmad???n?, ayn? zamanda bizim ba????kl?k sistemimizden ?ok daha g??l? olan deniz kestanesinin ba????kl?k sistemi hakk?nda bilgi sundu?una dikkat ?ekiyorlar.
Omurgas?z akraban?n hediyesi
Gen projesi i?in bilim insanlar? California mor deniz kestanesinin sperminden DNA ?rne?i toplad?. 23 bin 300 geni inceleyen bilim insanlar?, bunlar?n 7 bin 77'sinin insanlarda da bulundu?unu bulgulad?lar. Deniz kestanesinin kabu?u avlanmak i?in kullan?lan i?neler ve deniz y?zeyinde ilerlemek i?in gerekli k???k ayaklar bar?nd?r?yor. Deniz kestanesi Phylum Echinodermata (derisidikenliler) familyas?ndan. ?nsanlar ise omurgal? hayvanlar gibi phylum Chordata'ya mensup. Bu iki familya ise daha geni? bir gruba ba?l?. Bu ili?ki, hayvanlar?n nas?l evrim ge?irdi?i ve insan?n bunlardan nas?l ayr?ld??? konusuna da ???k tutabilir.
Deniz kestanesinin ba????kl?k sisteminin g??l?l??? 100 y?l? bulan ?m?rlerini de a??kl?yor. Ara?t?rma ekibinin ba??nda bulunan isimlerden Weinstock, "En az bizim kadar ya??yorlar, belki de daha fazla. Ve bu nedenle kendilerini korumak zorundalar" dedi. "Bu nedenle karma??k bir savunma geni dizisi zorunlu. Bizi ?a??rtan ise, ba????kl?k sisteminin do?u?tan gelen ba????kl???n? art?rm?? olmalar? idi."
?nsan ba????kl?k sistemi ancak d??man bir kez v?cuda girdikten sonra onunla nas?l sava?aca??n? ??renirken, deniz kestanesi, yabanc? bakterileri ve vir?sleri fark ederek sald?r?r. Deniz kestanelerinin genleri enfeksiyon hastal?klar? ile sava?mak a??s?ndan ?nemli bir hazine olabilir. Asl?nda deniz kestaneleri, insan hastal?klar? ile ba?lant?l? genler ta??yor. Ki bunlar?n aras?nda kas bozuklu?u ve Huntington hastal??? da bulunuyor.
Bir ba?ka ilgin? bulgu ise deniz kestanelerinin g?zleri ve kulaklar? olmamas?na ra?men tat, koku, duyma ve denge ile ilgili genlere sahip olmas?.
(LiveScience'dan ?eviren ?zge Kuru)
Jeanna Bryner
www.evrensel.net