Neandertal y?zde 99.5 insan

Ara?t?rmac?lar, 38.000 y?ll?k bir neandertalin iskeletindeki femur kemi?inden evrim tarihinin gizemli t?r?ne ait DNA?lar? tan?mlamaya ?al???yor. DNA dizelerinin olu?turulmas?, neandertallerin sa? ve g?z rengi, deri bi?imi, zihin ve konu?ma yetileri gibi konular?n? ayd?nlatacak.


Ara?t?rmac?lar, 38.000 y?ll?k bir neandertalin iskeletindeki femur kemi?inden evrim tarihinin gizemli t?r?ne ait DNA?lar? tan?mlamaya ?al???yor. DNA dizelerinin olu?turulmas?, neandertallerin sa? ve g?z rengi, deri bi?imi, zihin ve konu?ma yetileri gibi konular?n? ayd?nlatacak. ABD?deki Lawrence Berkeley National Laboratory uzman? Edward Rubin, Science dergisinde yay?mlanan makalesinde neandertalin genetik materyelinin metagenomics ad? verilen bir y?ntemle yeniden yap?land?r?ld???n? belirtti. Bu y?ntemde DNA par?alar?, bir bakterinin i?ine konarak kendi kendilerine ?o?almalar? sa?lan?yor. B?ylece neandertalin 65.250 ?ift DNA serisi yeniden olu?turuldu. Rubin, neandertal DNA?s? ile insan DNA?s?n?n y?zde 99.5 ile 99.9 aras?nda benzer oldu?unu vurgulad?. Homo Sapiens?e en yak?n t?r oldu?unu tahmin edilen neandertaller, alet kullanabiliyor, ?l?lerini g?m?yor, s?sleniyor, hastalar?na bak?yor, ?ark? s?yl?yor ve insan?n konu?mas?na benzer bir ?ekilde konu?uyordu.
www.evrensel.net