Karde?lik ad?na Batman?a

Merhaba Evrensel okurlar? ve t?m emek?i karde?lerimiz. Bizler Dersim?den Emek Gen?li?i olarak, Batman?daki sel felaketine g?n?ll? olarak yard?m ama?l? gittik. Ve oray?, Batman?? tabir yerinde ise viran olmu? sokaklar?n?, evlerini ve insanlar?n y?zlerindeki ac?y? g?zlerinden hissettik Batmanl? karde?lerimizin.


Merhaba Evrensel okurlar? ve t?m emek?i karde?lerimiz. Bizler Dersim?den Emek Gen?li?i olarak, Batman?daki sel felaketine g?n?ll? olarak yard?m ama?l? gittik. Ve oray?, Batman?? tabir yerinde ise viran olmu? sokaklar?n?, evlerini ve insanlar?n y?zlerindeki ac?y? g?zlerinden hissettik Batmanl? karde?lerimizin. Say?n Ba?bakan ?abart?yorlar? demi?ti ama sokaklarda dola??lm?yor. ?nsanlar?n giyecek, yiyecek ve k?? ko?ullar?nda kalacak evleri yok. ?ad?rlarda, spor salonlar?nda, ve K?z?lay ?ad?rlar?nda kal?yorlar. Bir ?ad?rda en az 10 ki?i kal?yor. Say?n Ba?bakan, ne kadar sa?l?kl? bir ortam de?il mi?
?ad?rlarda kalan ve okula giden ?ocuklar?n kitaplar?, defter ve kalemleri yok. Yak?nlar?n? kaybedenler var. Bu ?ocuklar ?ad?rlarda kal?yor. Bizler ?ocuklarla konu?tuk. ?Ders ?al??am?yoruz, ???yoruz. Halen seli hat?rl?yoruz? diyorlar. Arabalar?n korna seslerinden bile ?rk?yorlar. Neden diye sordu?umuzda, selde haber vermek i?in kornalara bas?lm?? ve ?korna sesleri bizi ?rk?t?yor? diyorlar. Bu ?ocuklar?n psikolojik durumu b?yle i?te Say?n Ba?bakan. Devlet e?itimcisi ile yard?m kurulu?lar? ile maddi ve manevi b?t?n kaynaklar?n? Batman?a seferber etmeli. Orada mahallelerde yemek da??t?m?, ?ad?rlarda insanlar?n t?m sorunlar? ile ilgilendik. Ve sorduk devlet neden ad?m atm?yor diye. Bizler K?rd?z. Devlet Do?u ve G?neydo?u?ya ve ?zellikle K?rtlere farkl? bak?yor. ??nk? biz dilimizi, kimli?imizi istiyoruz. K?rt co?rafyas?nda ?zg?r ko?ullarda ya?amak istiyoruz. Bizi bat?ya yanl?? anlat?yorlar. Bizler T?rk ve K?rtlerin karde??e ya?amas?n? istiyoruz. Ama kimli?imizden dolay?, potansiyel su?lu gibi bak?l?yor. Ve t?m yetkilileri g?reve ?a??r?yoruz. Batman sokaklar?na, petrol, tar?m ila?lar?, la??m sular? dolmu?. Evlerin i?lerine kadar girmi?. Yerle?im alanlar?na, bah?elerine her tarafa dolmu?. H?l? orada nefes al?nd???nda bu kokulardan dolay? zorluk ?ekiliyor. Daha temizlenmemi? bu la??m ve benzeri pisliklerin oldu?u sokaklar ve evler var. Ve ?unu s?yl?yoruz; derhal m?dahale edin. Halk salg?n hastal?klara kar?? e?itilmeli. Sa?l?k kurulu?lar? ?evre illerden Batman?a seferber edilmeli. Yoksa daha b?y?k sorunlar Batman halk?n? bekliyor. ?nsan sa?l??? bu kadar ucuz olmamal?. Bizler Emek Gen?li?i olarak Batmanl? karde?lerimizin ac?s?n? ac?m?z olarak payla?t?k. Halklar?n karde?li?i ?iar? ile b?t?n T?rkiye halklar?n? Batman?daki sel felaketine duyars?z kalmamaya ?a??r?yoruz.
Sancar Yama? - G?khan T?rkan
www.evrensel.net