Mesailerimizi istiyoruz

Bizler Be?ler Sucuk fabrikas?nda ?al??an i??ileriz. Fabrikada yakla??k 250 i??i ?al??maktad?r. ??yerinde sigorta var m? yok mu tam anlayamad?k. ??e girdi?imizde 3 ay i?erisinde sigortan?z yap?lacak dendi. Ama 6 ayd?r ?al??an arkada?lar?m?z?n sigortas? yap?lmad?.


Bizler Be?ler Sucuk fabrikas?nda ?al??an i??ileriz. Fabrikada yakla??k 250 i??i ?al??maktad?r. ??yerinde sigorta var m? yok mu tam anlayamad?k. ??e girdi?imizde 3 ay i?erisinde sigortan?z yap?lacak dendi. Ama 6 ayd?r ?al??an arkada?lar?m?z?n sigortas? yap?lmad?. Gece vardiyas?ndaki arkada?lar?m?z yemek az oldu?u i?in a? kalmaktad?r. ??nk? g?nd?z vardiyas?ndaki yeme?in kalan? gece vardiyas?na g?nderilmekte. Y?llard?r ?al??an arkada?lar?m?z dahi 380 YTL maa? almaktad?r. ?o?umuz kiraday?z ve maa??m?z?n 300 YTL?sini kiraya veriyoruz. Fazla mesai ?cretlerimizin ise nas?l bir sistemle ?dendi?ini kimse anlayabilmi? de?il. Ka? saat mesai yapt???n?z?n hi?bir ?nemi yok. ??nk? fazla mesai ?cretleri ?al??t???n?z saate g?re de?il keyfe g?re belirlenmektedir. Fabrika bize yol paralar?m?z? ?demiyor. Servisimiz olsayd? sabah i?e yeti?mek i?in saat 06.00?da kalkmak zorunda olmazd?k. Servis yaln?z gece vardiyas? ??k???nda var. O da mal da??t?m?nda kullan?lan kamyonettir.
T?m bunlara ra?men ?al??maya devam ederken, ge?enlerde i? saatlerimizin de?i?tirilmek istenmesi bizi ?ileden ??kard?. G?nd?z vardiyas? i?in ?al??ma s?resi 08:00?17:00 saatleri ars?ndad?r. ?lk ?nce bize s?ylenen g?nd?z vardiyas? 07:00?19:00 saatleri aras?nda her g?n 12 saat ?al??aca??m?zd?. Artan ?al??ma saatlerimiz i?in bize herhangi bir mesai ?creti ?denmeyece?i a??kland?. Bunun bir hafta s?rece?i, sonra tekrar normale d?n?lece?i s?ylense de bu durumun devam edece?inden hepimiz emindik. B?t?n i??i arkada?lar aram?zda anla??p hep birlikte i?e yine ?nceden oldu?u gibi 08.00?de geldik. Bunun ?zerine saatler 08:00?19:00 olarak de?i?tirildi ve her g?n 2 saat mesaiden say?ld?. Elbette i?verenin b?yle davranmas?nda y?lba??nda yap?lacak ??zamm?n?? etkisi oldu?unu d???n?yoruz. Anl?k tepkimizle birlikte hareket etti?imizde, baz? sorunlar? k?smen de olsa de?i?tirebiliyoruz. Ba?kaca da yolumuz yok gibi g?r?n?yor. ??nk? Be?ler?in ?al??t?rd??? i??isine verdi?i de?er g?zler ?n?ndedir.
Be?ler?den bir grup i?
www.evrensel.net