Yang?n ihmalle birle?ti: 4 ?l?

Fatih?te 3 katl? ah?ap bir binada ??kan yang?nda 2?si ?ocuk biri bebek 4 ki?i hayat?n? kaybederken, ?st katta oturan 3 ki?i yard?m gelmeyince pencereden atlayarak yaral? kurtuldu. Yang?n?n s?nd?r?lmesinin ard?ndan cesetler pencereden indirilirken, ?ocuk cesetlerinden birinin yere d???r?lmesi mahalleliyi aya?a kald?rd?.


Fatih?te 3 katl? ah?ap bir binada ??kan yang?nda 2?si ?ocuk biri bebek 4 ki?i hayat?n? kaybederken, ?st katta oturan 3 ki?i yard?m gelmeyince pencereden atlayarak yaral? kurtuldu. Yang?n?n s?nd?r?lmesinin ard?ndan cesetler pencereden indirilirken, ?ocuk cesetlerinden birinin yere d???r?lmesi mahalleliyi aya?a kald?rd?.
Yang?n, d?n sabah saat 09.45 s?ralar?nda Tevkii Cafer Mahallesi Duhanc? Sokak ?zerindeki 3 katl? ah?ap binada ??kt?. Giri? katta elektrik konta??ndan ??kt??? san?lan yang?n k?sa s?rede b?y?yerek ?nce ?st katlara, ard?ndan da biti?i?indeki binaya s??rad?. Giri? kattaki alevler nedeniyle d??ar?ya ??kamayan ?st kattaki aile fertleri ?n cama ??karak yard?m istedi. Kendilerine herhangi bir yard?m gelmeyince aile fertlerinden 64 ya??ndaki Fevziye Arslan, torunu ?m?r Arslan (11) ve gelini Azize Tekin (16), binan?n arka k?sm?na gidip kendilerini camdan a?a?? att?. Sokaklar?n dar olmas? ve ara? parklar? y?z?nden itfaiye ekipleri uzun s?re yang?na m?dahale edemedi.
Ambulans rezaleti
Camdan atlayan Fevziye Arslan ve torunu ?m?r Arslan hafif ?ekilde yaralan?rken, mahalleli ve itfaiye taraf?ndan d??t?kleri yerden kurtar?ld?. Yerde uzun s?re a?layan ya?l? kad?n ve torunu daha sonra ambulansla hastaneye g?nderildi. Olay yerinde b?y?k hareketlilik ya?an?rken, binada ba?kalar?n?n da oldu?unun ??renilmesi mahalleliyi pani?e sevketti. ?tfaiyenin ?al??mas? s?rerken Azize Tekin isimli kad?n?n da bina bo?lu?una atlad??? ve yaraland??? belirlendi. Bo?luktan ??kart?lan ve kafas?ndan yaralanan kad?n uzun s?re olay yerinde ambulans bekledi. Ambulans?n gelmemesine tepki g?steren mahalle sakinleri Tekin?i kucaklay?p taksiyle hastaneye g?t?rd?ler.
Cesedi d???rd?ler
Yang?n?n kontrol alt?na al?nmas?n?n ard?ndan binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, 4 ki?inin cesedine ula?t?. Perihan Ko? (27), k?zlar? Tu??e (6) ve T?lin( 3) ile alt katta oturan Kemal isimli bir ?ocu?un cesetine ula??l?rken, cesetler itfaiyeciler taraf?ndan pencereden ??kart?ld?. Cesetlerin torbalar i?inde ikinci kattan ??kart?lmas? s?ras?nda olay yerine gelen aile yak?nlar? ve kom?ular? feryat etti. G?zya?lar?na bo?ulan mahalle sakinleri, cesetlerden birinin indirilirken yere d???r?lmesi ?zerine ayakland?. Cesedin d???r?lmesine isyan eden mahalleli, ?B?yle insanl?k m? olur? Ge? geldiniz bari cesedleri do?ru d?r?st ??kart?n? diye ba??rd?.
?tfaiye ge? geldi
Camdan atlayan ve hafif bir ?ekilde yaralanan ?mer Arslan, yard?m gelmeyince arka camdan atlamak zorunda kald?klar?n? belirterek, binada ba?ka kimselerin daha olabilece?ini s?yledi. ?tfaiyenin ge? geldi?ini belirten mahalle sakinleri, ?n camda kad?nlar?n yard?m iste?ini ancak alevler y?z?nden binaya yakla?amad?klar?n? anlatt?lar.
?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? ise olayda ?itfaiyenin bir zaaf? bulunmad???n?? ?ne s?rd?. ?stanbul?daki dar sokaklara itfaiye ara?lar?n?n rahat girmesi i?in Fransa?dan dar ?aseli ara?lar?n al?nd???n? belirten Topba?, buna ra?men b?t?n sokaklara geli?ig?zel yap?lan parklar nedeniyle sorunlar ya?and???n? s?yledi.
D?n ayr?ca, Fatih?te bo? bir binada da yang?n ??kt?. Maddi hasara yol a?an yang?n, ?evredeki binalara s??ramadan s?nd?r?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net