Paral? e?itim dayat?l?yor

Denizli Emek Gen?li?i, ?E?itim Hakk?m? ?stiyorum? kampanyas? ?er?evesinde, Milli E?itim Bakanl????na g?nderilmek ?zere 2 bin imza toplad?.Denizli?deki kampanya, Cando?an Park??nda a??lan imza stand? ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?yla sona erdirildi.


Denizli Emek Gen?li?i, ?E?itim Hakk?m? ?stiyorum? kampanyas? ?er?evesinde, Milli E?itim Bakanl????na g?nderilmek ?zere 2 bin imza toplad?.
Denizli?deki kampanya, Cando?an Park??nda a??lan imza stand? ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?yla sona erdirildi.
Denizli Emek Gen?li?i ad?na a??klama yapan Deniz ?pek, e?itim hakk?n?n, herkesin paras?z ve e?it olarak yararland??? bir hak olmaktan ??kar?ld???n? vurgulayarak, Emek Gen?li?i olarak bilimsel, laik, demokratik ve paras?z e?itim hakk? i?in m?cadele ettiklerini s?yledi. Bas?n a??klamas?na, ??rencilerin yan? s?ra, siyasi parti ve sendika temsilcileri de kat?larak destek verdi.
E?itimin sorunlar? tart???ld?
?stanbul?da ise U?ur Mumcu Mahallesi ?evre K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i?nde ?E?itimin Sorunlar?? konulu bir sohbet toplant?s? yap?ld?. ?nceki g?n yap?lan toplant?ya konuk olarak E?itim Sen 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak kat?ld?.
Dernek ?yelerinden Kemal Yad?rg?, yapt??? a??l?? konu?mas?nda, g?n?m?zde sermayenin globalizm ve k?reselle?me ad? alt?nda yeniden yap?land?r?ld???n? kaydederek, bu s?re?te emek?ilerin kazan?m? olan e?itim, sa?l?k gibi haklar?n gasp edilmeye ?al???ld???n? s?yledi.
E?itim Sen 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak, e?itimin en temel sorununun, e?itimin finansman? oldu?unu s?yledi. Toprak, sermayenin ve h?k?metin di?er alanlarda oldu?u gibi e?itimde de en iyi e?itimin paral? (?zel) e?itim oldu?u fikrini yerle?tirmeye ?al??t???n?, velilerin de ?ocuklar?na daha iyi bir e?itim verilmesi d???ncesiyle buna katland???n? belirtti. ??retmenlerin de ekonomik s?k?nt?lardan dolay? paral? e?itim fikriyle yeterince m?cadele edemedi?ini, ?o?u zaman sendikal? ??retmenlerin de ister istemez ??rencilerden para toplad???n? anlatan Toprak, sorunun ??z?m? i?in ortak bir fikir etraf?nda birle?erek, m?cadele etmek gerekti?ini ifade etti. ?te yandan, kat?l?mc?lar?n g?r?? ve sorular?yla devam eden toplant?n?n ?n?m?zdeki g?nlerde okullarda da d?zenlenmesi kararla?t?r?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net