??renciler medikolar?n? vermeyecek!

Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile mediko haklar?n? kaybedecek olan Ankara ?niversitesi ??rencileri, ?Medikomu Vermiyorum? slogan?yla kampanya ba?latt?.Cebeci Kampus??nde bir araya gelen ??renciler, ?Medikomu vermeyece?im? yaz?l? pankart arkas?nda kampus kap?s?na kadar y?r?d?.


Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile mediko haklar?n? kaybedecek olan Ankara ?niversitesi ??rencileri, ?Medikomu Vermiyorum? slogan?yla kampanya ba?latt?.
Cebeci Kampus??nde bir araya gelen ??renciler, ?Medikomu vermeyece?im? yaz?l? pankart arkas?nda kampus kap?s?na kadar y?r?d?. ?Sa?l?kta y?k?ma son?, ?Silah de?il hastane, bomba de?il ?niversite? d?vizleri ta??yan ve ?Sa?l?kta y?k?m? durdural?m?, ?Paras?zl?ktan ?lmeyece?im, medikomu vermeyece?im?, ?Medikolar bizim? sloganlar? atan ??rencilere, SES ?yeleri de destek verdi. ??rencilerin, Mediko Merkezi?ne y?r?melerine ise polis taraf?ndan izin verilmedi.
Kampus kap?s?n? bir s?re trafi?e kapatarak eylem yapan ??renciler ad?na bas?n a??klamas? yapan Emrah Mokan, GSS ile beraber toplumun ?ok b?y?k bir b?l?m?n?n ve devlet ?niversitelerindeki 1 milyon 400 bin ??rencinin sa?l?k hakk?n?n gasp edilece?ine dikkat ?ekti. ?H?k?met, bu yasan?n ucu kitlesel ?l?mlere varabilecek boyutlar?n? bizlerden gizlemeye ?al???yor ama biz bunu yutmayaca??z? diyen Mokan, her y?l kay?tlar s?ras?nda har?lar?n? zar zor ?deyen ??rencilerden bir de katk? pay? al?nd???n?, ?imdi de mediko haklar?n?n gasp edilmeye ?al???ld???n? s?yledi.
Fransa?daki ??rencilerin kendilerine ?ok ?ey ??retti?ini, onlar?n, kar?? ??kt?klar? yasay? geriletmeyi ba?ard?klar?n? hat?rlatan Mokan, ?Fransa?daki ??rencilerin m?cadelesi bize de ilham veriyor. Medikolar?n kapat?lmas?n? engelleyebiliriz, sa?l???m?z? koruyabiliriz? ?eklinde konu?tu.
Mokan, ?Medikomu Vermiyorum? kampanyas?n? t?m ?niversitelere yayacaklar?n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile mediko haklar?n? kaybedecek olan Ankara ?niversitesi ??rencileri, ?Medikomu Vermiyorum? slogan?yla kampanya ba?latt?.
Cebeci Kampus??nde bir araya gelen ??renciler, ?Medikomu vermeyece?im? yaz?l? pankart arkas?nda kampus kap?s?na kadar y?r?d?. ?Sa?l?kta y?k?ma son?, ?Silah de?il hastane, bomba de?il ?niversite? d?vizleri ta??yan ve ?Sa?l?kta y?k?m? durdural?m?, ?Paras?zl?ktan ?lmeyece?im, medikomu vermeyece?im?, ?Medikolar bizim? sloganlar? atan ??rencilere, SES ?yeleri de destek verdi. ??rencilerin, Mediko Merkezi?ne y?r?melerine ise polis taraf?ndan izin verilmedi.
Kampus kap?s?n? bir s?re trafi?e kapatarak eylem yapan ??renciler ad?na bas?n a??klamas? yapan Emrah Mokan, GSS ile beraber toplumun ?ok b?y?k bir b?l?m?n?n ve devlet ?niversitelerindeki 1 milyon 400 bin ??rencinin sa?l?k hakk?n?n gasp edilece?ine dikkat ?ekti. ?H?k?met, bu yasan?n ucu kitlesel ?l?mlere varabilecek boyutlar?n? bizlerden gizlemeye ?al???yor ama biz bunu yutmayaca??z? diyen Mokan, her y?l kay?tlar s?ras?nda har?lar?n? zar zor ?deyen ??rencilerden bir de katk? pay? al?nd???n?, ?imdi de mediko haklar?n?n gasp edilmeye ?al???ld???n? s?yledi.
Fransa?daki ??rencilerin kendilerine ?ok ?ey ??retti?ini, onlar?n, kar?? ??kt?klar? yasay? geriletmeyi ba?ard?klar?n? hat?rlatan Mokan, ?Fransa?daki ??rencilerin m?cadelesi bize de ilham veriyor. Medikolar?n kapat?lmas?n? engelleyebiliriz, sa?l???m?z? koruyabiliriz? ?eklinde konu?tu.
Mokan, ?Medikomu Vermiyorum? kampanyas?n? t?m ?niversitelere yayacaklar?n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net