BA?YAZI

 • ?nceki g?n Diyarbak?r?da, a??k fa?ist diktat?rl?kle y?netilen ?lkelerde rastlanabilecek bir olay ya?and?. Diyarbak?r?da yay?n yapan G?n TV, ?Diyarbak?r?da ya?ayan yazarlar sorunlar?n? tart???yor? ad? alt?nda bir program yaparken, polis canl? yay?n? kameraya almak istedi ve canl? yay?n yap?lamad?.


  ?nceki g?n Diyarbak?r?da, a??k fa?ist diktat?rl?kle y?netilen ?lkelerde rastlanabilecek bir olay ya?and?. Diyarbak?r?da yay?n yapan G?n TV, ?Diyarbak?r?da ya?ayan yazarlar sorunlar?n? tart???yor? ad? alt?nda bir program yaparken, polis canl? yay?n? kameraya almak istedi ve canl? yay?n yap?lamad?.
  Birazc?k bas?n ?zg?rl???nden, haktan hukuktan s?z edilen bir ?lkede; b?yle bir olay ?st?ne neler olurdu?
  Her ?eyden ?nce t?m TV kanallar?, gazeteler, gazetecilik ?rg?tleri ayaklan?r; polise bu izni veren valili?i ve h?k?meti topa tutarlar, bu i?i yapanlar? yapt?klar?na pi?man ederlerdi!
  Peki, ?Ortado?u?nun, ?srail?le birlikte tek demokratik ?lkesi? olmakla ?v?nen bizde ne oldu? Evrensel, Demokrasi ve Bir G?n gazeteleri d???nda bu bas?n ?zg?rl??? skandal?, hi?bir gazete ve TV kanal?nda ?haber de?eri? bulamad?.
  Birka? g?n ?nce, ?lkede ?zg?r G?ndem gazetesi, Ter?rle M?cadele Yasas??na dayan?larak 15 g?n s?reyle kapat?ld???nda da ayn? tablo ortaya ??km??, sermayenin g?zide gazeteleri ve TV kanallar?, bir g?nl?k gazetenin kapat?lmas?n? umursamam??lard?! ??nk? olay ?ba?ka?d?r; ??nk? yay?n? durdurulan gazete ?K?rtlerin ?zg?rl?k davas?n?? savunmaktad?r. TV bask?n? da Diyarbak?r?da olmu?tur! ??nk?; bas?n?m?z, K?rtlere yap?lan?, hak ihlallerini hak ihlali de?il, ?ter?rle m?cadele? olarak g?r?yorlar. ??nk?, kendilerine yukar?dan b?yle s?ylenmi?tir!
  Eskiden b?yle durumlarda, ?Beyler bug?n g?rmezden geldi?iniz hak ihlalleri, bask?lar bir g?n sizi de vurur? diye bitirilirdi. Ama, bug?n bu yaz?y? b?yle bitirmek a??r? safl?k olur. ??nk?, bu d?zen s?rd?k?e onlara art?k bir ?ey olmaz: ??nk?, onlar sistemle ?ylesine b?t?nle?mi?lerdir ki bas?n, sistemin ideolojisinin ve politikas?n?n ?retildi?i bir konum kazanm??t?r. Onlar i?in tek korku sistemin ??kmesidir.
  Allah?tan ki; onun i?in de ?ok zaman kalmad?! Gazete kapatmaya, canl? yay?n basmaya varan azg?nl?k ancak ??k???n alametleri olabilir.EVRENSEL
  www.evrensel.net