alo rusya masas?

  • Rusya?da do?um oran? d???p, gelecek s?k?nt?s? ba? g?sterince h?k?met bir tak?m ?nlemler almaya giri?ti. Vaziyet baya?? sakat ??nk?. Sa?l?k Bakan? Mikhail Zurabov, ?Bu h?zla devam ederse yak?n gelecekte n?fus yar? yar?ya azalacak? diyor.

    Rusya?da do?um oran? d???p, gelecek s?k?nt?s? ba? g?sterince h?k?met bir tak?m ?nlemler almaya giri?ti. Vaziyet baya?? sakat ??nk?. Sa?l?k Bakan? Mikhail Zurabov, ?Bu h?zla devam ederse yak?n gelecekte n?fus yar? yar?ya azalacak? diyor. Bunu ?nlemek, ?ocuk ?retimini te?vik i?in destekler getiriliyor. Buna g?re, ikinci, ???nc? ?ocu?u do?uracak annelere 9 bin dolar ?deme yap?lacak. Bu gayet faydal? te?vik sistemini duyan vatanda?lardan G?zleme?ye ?ok miktarda ba?vuru, soru geldi. Bunun ?zerine ?Acil Rusya Masas?? olu?turduk ve derhal ?al??maya ba?lad?k. Fakat bu s?rada bir tak?m beklenemeyen durumlar ortaya ??kt?. Ekipten sekiz arkada??m?z biz gidip durumu yerinde inceleyelim, diyerek Rusya?ya gitti. Gidi? o gidi?. Hala d?n?? yok. D?neceklerine dair bir i?aret de yok. En son duydu?umuza g?re Rus vatanda?? olup ?ocuk do?urma ?zerine ?al??malar yap?yorlarm??. Do?umda ilgilendikleri konu, bir seferde nas?l on ?ocuk do?rulur, ?zerineymi?. Hesaplar?na g?re e?er bunun form?l?n? bulmay? ba?ar?rlarsa, ?? y?l i?ersinde otuz ?ocuk sahibi olmay? planl?yorlarm??. Ancak arkada?lar, bunu para i?in yapmad?klar?n?, Rusya?n?n gelece?ine duyduklar? endi?enin bu i?e soyunmalar?nda as?l rol? oynad???n?, ??nk? ?kom?u kom?unun ?ocu?una her zaman muhta?t?r? felsefesiyle hareket ettiklerini, s?yl?yorlar. Yani arkada?lar?m?z?nki, bir nevi uluslararas? dayan??ma! ?Sayg?de?er G?zleme?nin Acil Rusya Masas??n?n hepsi birbirinden k?ymatl? ve bilin?li evlatlar?. ?ncelikle selamlar?m? sunar, ?al??malar?n?zda her daim ba?ar? dilerim. Efendim, benim sorum ?u: Rusya?n?n n?fus sorunu ya?amas? beni ?ok bedbaht etti. Kom?unun zor duruma d??mesi ac?kl? bir durum. ?nan?n r?yalar?ma girdi. Kom?u orada zor durumdayken sen buna seyirci mi kalacaks?n diye kafamda sorular olu?tu. Bendeniz 6 kar?mdan 46 ?ocuk sahibi birisiyim. Acaba ?oluk ?ocuk g?? etsem Rusya?n?n derdine bir nebze derman olabilir miyim. Ayr?ca son sorum ?udur. Acaba paray? pe?in mi veriyorlar, yoksa takside mi ba?l?yorlar? RUMUZ: PE??NC???EF?N YANITI: ?Paray? siz gitmeden buraya yolluyorlar!??Rusya?n?n ?ocuk s?k?nt?s?n? deh?et i?ersinde ??enmi? bulunuyorum. ?ok ?z?c? bir durum tabii. Bendeniz Rusya?ya bir katk? yapmak istiyorum. Ancak anlayamad???m k???k bir mesele var. ?kici, ???nc? ?ocu?a 9 bin dolar vereceklermi?. D?rd?nc?, be?inci, alt?nc? ve daha ?st? ?ocuklardan hi? s?z edilmiyor. Diyelim benim on ?ocu?um oldu, d?rd?nc?den sonras?na para vermeyecekler mi? E?er b?yleyse Rusya?ya teess?flerimi bildiririm. ??nk? ?ocuklar aras?nda, ikinci, ???nc?, be?inci, sekizinci diye ayr?mc?l?k yapmak onlara yak??maz. Bu ?ocuk haklar?na da ayk?r?d?r. Bu durumu d?zeltsinler, yoksa oraya gitmem, bilmi? olsunlar! RUMUZ: ?OCUKLAR ???EKT?R??EF?N YANITI: ?G?r??lerinizde kesinlikle hakl?s?n?z. Biz de durumu ayd?nlatmalar?, ayr?mc?l?k yapmamalar? i?in Rusya?ya sert bir nota verdik.?
    Y.S.
    www.evrensel.net