performans de?erlendirme s?zl???

 • motivasyonu y?ksek: Sazan gibi her i?e atlayan, bilumum angarya y?klenebilir ?ahsiyet. etkili sunu? yetene?ine sahip: Ortalaman?n ?zerinde g?zel/yak???kl? ki?i; cillop gibi. beden dilini kullanabilen: ?Bi su alabilir miyim? derken ka?? g?z? oynayan sakat ki?ilik; ne yapaca?? belli olmaz.


  motivasyonu y?ksek: Sazan gibi her i?e atlayan, bilumum angarya y?klenebilir ?ahsiyet. etkili sunu? yetene?ine sahip: Ortalaman?n ?zerinde g?zel/yak???kl? ki?i; cillop gibi. beden dilini kullanabilen: ?Bi su alabilir miyim? derken ka?? g?z? oynayan sakat ki?ilik; ne yapaca?? belli olmaz.
  problem ??zme yetene?i olan: Havuz problemleri ??zerek b?y?m?? oldu?undan her konuda ??z?lecek bir problem arayan, rahats?z miza?l? kolej talebesi. tak?m ?al??mas?na yatk?n: Yaln?z ba??na bir hi? olan, lakin kalabal???n aras?nda kaynamay? becerebilen ve i? yap?yor imaj? ?izebilen, ?akal.
  stresle ba?a ??kabilir: D?nya yansa umurunda olmayan rahat ki?ilik, gev?eklikte ve lakaytl?kta s?n?r tan?mayan (Not: Polyannagillerin istihdam edilebilenleri de benzer ?zellikler g?sterir, zinhar kar??t?r?lmamal?d?r.) zaman? iyi kullanan: M?d?r?n?n ruhu bile duymadan, mesai saatleri i?inde kahve i?ip fal bakt?ran, internette gezip solitaire oynayan, icab?nda kuaf?re gidip sa?-ba? bile yapt?ran yarat?c?, ne?eli, e?lenceli ki?ilik. Ha bir de saat 6 oldu mu bi dakka bile durmaz ve ??kar gider bu tipler de?i?ime a??k: Yalaka, bukalemun, f?r?ldak ki?ilik. ko??luk yapabilir: Ara gaz verip ?al??anlar? bedavaya ?al??maya ikna edebilen hin o?lu hin.
  etkili sat?? becerilerine sahip: A??zlar?ndan girip burunlar?ndan ??kmak suretiyle, m??terileri kand?rmay? ba?arabilen tilki ?ahsiyet; her ?eyi satabilir bu tipler, sizi de satabilir, dikkatli olun. m??teri odakl?: ?irkete kar?? m??terilerle ittifak yapan hain tip; Br?t?s. temsil yetene?i olan: Her toplant?da bas?na deme? veriyormu??as?na havalara giren, kendini bir ?ey sanan, bi taraf? havada ki?ilik. uyumlu: Suya sabuna dokunmayan, etliye s?tl?ye kar??mayan silik ki?ican, TRT?nin beraber ve solo ?ark?lar korosunda 30 y?l soloya ??kmadan durabilecek bir yap?ya sahiptir.
  www.evrensel.net