dilek

 • Bir ?ngiliz, bir Frans?z ve Temel bir adaya d??m??ler.


  Bir ?ngiliz, bir Frans?z ve Temel bir adaya d??m??ler.
  Uzun bir s?re bu adada kald?ktan sonra adada bulunan bir cin bunlara ac?yarak yanlar?na gelmi? ve kendilerinden birer dilekte bulunmalar?n? istemi?. ?ngiliz ?Ben ?lkeme gitmek istiyorum? demi?. Cin dile?ini yerine getirmi? ve ?ngilizi ?lkesine g?ndermi?.
  Frans?z da ayn? dilekte bulunmu?. Cin onun da dile?ini yerine getirmi?. Son olarak temelin dile?ini sormu? cin. Temel:
  - Ben burada yaln?z kald?m. Can?m s?k?lmaya ba?lad?, onlar? geri getir.
  www.evrensel.net