Rekt?rler rest ?ekti

Y?ksek ??retim Kurulu (Y?K) ve Rekt?rler Komitesi, 17?nci Milli E?itim ??ras??nda ?SS?de uygulanan farkl? katsay?ya ili?kin al?nan temenni ?eklindeki karar?n ?kesinlikle benimsenmedi?ini? bildirdi.


Y?ksek ??retim Kurulu (Y?K) ve Rekt?rler Komitesi, 17?nci Milli E?itim ??ras??nda ?SS?de uygulanan farkl? katsay?ya ili?kin al?nan temenni ?eklindeki karar?n ?kesinlikle benimsenmedi?ini? bildirdi. Ayr?ca, ?SS?de de bu y?nde bir de?i?iklik olmayaca?? belirtildi. Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi?, ??raya, imam hatip lisesi mezunlar?n?n ?niversiteye do?rudan ge?i?ini sa?lama amac?n? ta??d??? i?in kat?lmad?klar?n? kaydederken; 15 yeni ?niversiteye rekt?r atamas?na ili?kin ??kar?lan yasa d?zenlemesinin, siyasi iradenin ?niversitelerde kadrola?ma iste?inden kaynakland???n? bildirdi.
Rekt?rler Komitesi, Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi? ba?kanl???nda d?n sabah saatlerinde topland?. Komite, toplant?n?n ard?ndan, 14-17 Kas?m tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilen 17?nci Milli E?itim ??ras??na ili?kin bir bildiri yay?nlad?. Y?K Ba?kan? Erdo?an Tezi? taraf?ndan okunan bildiride, ??ran?n ??mam hatip lisesi mezunlar?na uygulanan engelin a??lmas?? olarak ?nlendi?i belirtildi. ??ran?n, bu y?ndeki temenninin benimsenmesiyle sona erdi?i ifade edilen bildiride, yakla?an 2007 ??renci Se?me S?nav? s?recine ili?kin ??rencilerde ve yak?nlar?nda do?abilecek teredd?tleri gidermek amac?yla 2 maddelik bir karar al?nd??? kaydedildi.
Lise ayr?m?
Bildiride, mesleki e?itim ile genel e?itimin ama?lar?, konular? ve fiziki altyap?lar? bak?m?ndan farkl? iki ayr? e?itim ??retim alan? oldu?u, mesleki e?itimin uygulamaya y?nelik ?zel bilgi ve beceriyle donat?lm?? ara insan g?c? yeti?tirmeyi hedefledi?i, genel liselerin ise ??rencilerin ?niversiteye haz?rlad??? vurguland?. Bildiride, bu duruma kar??n meslek liseleri ve ??retmen liselerinin e?itim fak?lteleri, ilahiyat fak?lteleri ile mesleki ve teknik e?itim fak?ltelerine ??renci yerle?tirmede ?zel avantaj sa?layan ek katsay? uygulamas?na da tabi olduklar? belirtildi.
Benimsemiyoruz
Bildiride, ??ra kararlar?n?n, temenni niteli?inde ve zorunlu olmad??? hat?rlat?l?rken, bu t?r temenni kararlar?n?n bile vahim sonu?lara yol a?aca??, meslek lisesi ??rencilerinin ?niversiteye girebilme beklentisiyle mesleki e?itim ve ??renimlerini sekteye u?ratmalar? tehlikesini do?urabilece?i ifade edildi. Bildiride, ??ra karar?na ili?kin kesin tav?r ise ?u c?mlelerle ifade edildi: ?Rekt?rler Komitesi, T?rk y?ksek ??retiminde ve ?lkemizin insan kayna?? planlamas?nda onar?lamayacak tahribata yol a?aca??n? d???nd??? bu temenni kararlar? kesinlikle benimsememektedir. Bunun ger?ekle?mesi i?in y?ksek ??retim ?st kurullar?n?n iradesi d???nda giri?imde bulunulmas? halinde, bu giri?imleri engelleyebilmek amac?yla her zamanki gibi yasal zeminde b?t?n gayretleri sebatla s?rd?rece?ini ve yakla?an ??rence Se?me S?nav??nda bu konuda de?i?iklik yap?lmayaca??n? kamuoyuna a??klamay? bir g?rev bilir.
Ara? olmak istemedik
Y?K Ba?kan? Tezi?, gazetecilerin ??raya kat?lmamalar?n?n gerek?esini sormas? ?zerine, kendilerine ula?an belge ve dok?manlarda ??ran?n amac?n?n meslek lisesi ve imam hatip lisesi mezunlar?na ?niversiteye do?rudan ge?i?i sa?lamak oldu?unun anla??ld???n? belirtti. Tezi?, ?Bu amaca hizmet edecek ??raya kat?lmay? yerinde g?rmedik. O arac?n i?inde bulunmay? do?ru bulmad?k. Bu temennilere ortak olmak istemedik? dedi.
H?k?met etkin olmak istiyor
Y?K Ba?kan? Tezi?, 15 yeni ?niversitenin kurucu rekt?rlerinin belirlenmesine ili?kin TBMM Milli E?itim Komisyonu?nca haz?rlanan ve Meclis Genel Kurulu?nda kabul edilen yasaya ili?kin sorular ?zerine de, bu y?ndeki d?zenlemelerin siyasi iradenin ?niversite kadrolar?nda etkin olma isteklili?inden kaynakland???n? belirtti. Milli E?itim Komisyonu Ba?kan? Tayyar Alt?kula???n yetkisi olmamas?na kar??n s?z konusu tasla?? haz?rlad???na dikkat ?eken Tezi?, ?Yasa, siyasi iradenin kendi a??rl???n? hissettirme amac?n? ta??yor? dedi. Tezi?, Cumhurba?kan? Sezer?in de?erlendirmesinden sonra kendileri a??s?ndan yasal giri?imlerin de s?z konusu olabilece?ini an?msatt?.
Tezi?, Plan B?t?e Komisyonu?nda Y?K ve ?niversite b?t?elerinin g?r???lmesinde daima temsilci bulundurduklar?n? s?ylerken, kendisinin g?r??meye kat?lmayaca??n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
Yayla i?in inceleme
Y?K Ba?kan? Tezi?, gazetecilerin sorusu ?zerine, Kemalizmin ilerlemeden ?ok gerilemeye tekab?l eden bir anlay??a dayand???n? savunan Gazi ?niversite ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Atilla Yayla?n?n g?r??lerinin bilimsel ?l??te dayanmad???n? s?yledi.
?te yandan Yayla?ya ili?kin Gazi ?niversitesi?nin Kemalizme ili?kin s?zleri ve AKP Gen?lik Kollar??n?n paneline izinsiz gitmesinden dolay? inceleme ve soru?turma a??ld???, bu s?re?ler tamamlanana kadar, Yayla?n?n derslere girmemesinin kararla?t?r?ld??? bildirildi.
www.evrensel.net