Tokat?ta neler oluyor?

Tokat?ta ve Gaziosmanpa?a ?niversitesi?nde ya?anan sald?r?lara 15 Kas?m 2006?da ?? ??rencinin d?v?lerek a??r yaralanmas? eklenirken, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD) Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, rekt?rl???n, valili?in ve emniyet g??lerinin olaylar kar??s?ndaki yanl? tutumlar?n?n kendilerini kayg?land?rd???n? bildirdi.


Tokat?ta ve Gaziosmanpa?a ?niversitesi?nde ya?anan sald?r?lara 15 Kas?m 2006?da ?? ??rencinin d?v?lerek a??r yaralanmas? eklenirken, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD) Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, rekt?rl???n, valili?in ve emniyet g??lerinin olaylar kar??s?ndaki yanl? tutumlar?n?n kendilerini kayg?land?rd???n? bildirdi.
Gen?, d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, ?nceki y?llarda da benzer sald?r?lar ya?anmas?na kar??n ilgili kurumlar?n yasal ve idari tedbirleri almad???n? belirterek, ?Gerek rekt?rl???n, gerekse valili?in ve emniyet g??lerinin olaylar kar??s?ndaki tav?rlar?n?n yanl? oldu?u kayg?s? uyanmaktad?r. As?l tehlike de y?neticilerin uyand?rd??? bu kayg?d?r? dedi.
Tokat??n, farkl? inan? ve k?lt?rlerin y?zy?llarca karde??e ya?ad??? hassas illerden biri oldu?unu kaydeden Gen?, buradaki en ufak provokatif bir hareketin toplumun huzurunu bozaca??, ?lkenin birli?ine de zarar verece?i uyar?s?nda bulundu. ?Mara?, ?orum, Sivas vb. katliam ?rnekleri ?lkemizin tarihinde kara bir leke gibi durmaktad?r? diyen Gen?, bunlara yenilerinin eklenmemesinin m?lki amirlerin ve di?er y?neticilerin, olaylar kar??s?nda tak?nd?klar? objektif tav?r ve m?dahaleden ge?ti?ini ifade etti. ?B?y?k olaylar?n, umursanmayan k???k olaylar ve bu olaylarda tak?n?lan subjektif tav?r ve davran??lara sahip, sorumsuz y?neticilerin eseri oldu?u? de?erlendirmesinde bulunan Gen?, ?niversite y?netimini, valili?i ve emniyeti yeterli tedbirleri almaya, sorumluluklar?n?n gere?ini yap?p, sorumlular? adalete teslim etmeye ?a??rd?.
Sald?r?lar yeni de?il
PSAKD Tokat ?ubesi?ne ba?l? GOP ?niversitesi ??renci Komisyonu taraf?ndan haz?rlanan rapora g?re sald?r?lar 2004 ve ?ncesine kadar uzan?yor. Rapora g?re sald?r?lar ??yle;
l2004 y?l? ?ncesi de kendilerini ??lk?c?? olarak adland?ran gruplar?n sald?r?lar? sonucu ?niversite i?inde dayak olaylar? ya?and?, ancak ?rtbas edildi.
l2004 y?l? Ramazan ay?nda oru? tutmama nedeniyle ?niversite kampus?nde ya?anan sald?r?lar kent merkezine de ta??nd? ve bir ??renci d?v?ld?kten sonra k?pr?den Ye?il?rmak?a at?ld?.
l2005 y?l?nda bir ??renci, ?l Emniyet M?d?rl??? yak?n?nda ??le vakti b??akl? sald?r? sonucu a??r yaraland?.
l2006 y?l? Ramazan ay?nda bir ??renci okulda darp edilip, arabayla ka??r?lmaya ?al???ld?. Tan?kl?k edenler sessiz kald?.
Yine ayn? y?l Ramazan?da Tokat Merkez Postanesi ?n?nde 2 ??renci, ?lk?c?lerin sald?r?s?na u?rad?. ?Bunlar Alevi, oru? tutmuyorlar, bunlar b?l?c? vurun? denilerek lin? giri?iminde bulunuldu.
15 Kas?m 2006?da Tokat Merkez Niksar kav?a??nda bekleyen 7 ??renciye, 25-30 ki?ilik ?lk?c? grup sald?rd?, 3 ??renci a??r yaraland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net