?Burada ya?amak ?ok zor?

Naylon ve sazl?klardan yapt?klar? ?ad?rlar? eve benzetmek i?in 10 y?ld?r u?ra??yorlar... Ama ne yapsalar hayallerini s?sleyen evlerine kavu?am?yorlar, bir t?rl? ?ad?rlar eve benzemiyor.


Naylon ve sazl?klardan yapt?klar? ?ad?rlar? eve benzetmek i?in 10 y?ld?r u?ra??yorlar... Ama ne yapsalar hayallerini s?sleyen evlerine kavu?am?yorlar, bir t?rl? ?ad?rlar eve benzemiyor.
B?lgede ya?anan ?at??malara i?sizlik ve yoksulluk eklenince, y?llar ?nce topraklar?n? b?rak?p Adana?ya gelmi?ler. Tuzla Yolu ?zerinde Karak??er Kanal??n?n iki taraf?na yerle?en K?rt emek?iler, yakla??k 10 y?ld?r naylon ve sazl?klardan yapt?klar? ?ad?rlarda ya??yorlar ve tar?m i??ili?i yap?yorlar. ?ki-?? b?l?mden olu?an ?ad?rlar?n banyo ve tuvaletleri, kanal?n hemen kenar?na yine naylon ve sazl?klardan yap?lm??. Banyo olarak yap?lan k???k ?ad?rlar?n i?ine, ?amur olmamas? i?in mu?ambalar serilmi?. ?ad?rlar?n i?ini y?llar ?nce b?rak?p gelmek zorunda kald?klar? evlere benzetmeye ?al??an kad?nlar, sabah erken saatlerde herkes tarlaya gidince, ?evlerindeki? mesaiye ba?l?yor.
Ocak kuruluyor ve su ?s?t?l?yor. Su ?s?n?ncaya kadar ?ad?rlar?n i?i temizleniyor. 500 metre uzaktan su ta??nmaya ba?lan?yor. ?ad?rlar?n ?n?nde i?ten gelenlerin ?ama??rlar? y?kan?p as?l?yor. Tand?rlarda ekmek pi?iriliyor. Ak?am tarladan gelecekler i?in banyo suyu haz?rlan?p yine ?ad?rlar?n ?n?ne kurulmu? ocaklarda yemekler yap?l?yor.
K???n gelmesi ya?am? daha da zorla?t?r?yor. Kad?nlar i?in yemek, ?ama??r i?lerinin yap?lmas? eziyete d?n???yor. Metrelerce uzaktan gelen sular?n, ?amur deryalar? i?inde ta??nmas?, imkans?z hale geliyor. Banyo, art?k havan?n g?ne?li oldu?u ya da ya?murun ya?mad??? g?nler yap?lmaya ba?lan?yor.
K?? geldi odunlar? yok
Hayatta en ?ok istedi?i ?eyin betondan bir evde ya?amak ve rahats?zl???ndan dolay? tedavi g?rmek oldu?unu s?yleyen 17 ya??ndaki Zahide Batmaz, 9 y?l ?nce daha iyi ko?ullarda ya?amak i?in geldi?i Adana?da, ?ad?rlarda ya?amak zorunda kald?klar? ifade ediyor. K???n gelmesiyle ya?amlar?n?n daha da zorla?t???n? anlatan Batmaz, r?zgarda ?ad?rlar? u?mas?n diye ?ad?r?n ?zerinden, toprak doldurduklar? torbalar? sark?tt?klar?n? s?yl?yor. Ya?mur ya?d???nda ?ad?r?n i?ine su doldu?unu ifade eden Batmaz, ya?mur ya?d??? zamanlar banyo yapamad?klar?n? ve ?ama??r y?kayamad?klar? anlat?yor. ?ad?rlarda ya?aman?n ?ok zor oldu?una vurgu yapan Batmaz, ?Burada k?le gibiyiz, a?alar yollara bir iki kamyon kum d?kse, hi? de?ilse k???n ?amurdan, yaz?n tozdan bir nebze olsun kurtuluruz, ama yapm?yorlar. K?? geliyor, odunumuz yok. Ormana gidiyoruz. K?yl?ye veriyorlar bize vermiyorlar. A?adan rica ediyoruz ?siz al?p bize sat?n diye? ama yok. Ne yapal?m, h?rs?zl?k m?? K?sacas? burada ya?amak ?ok zor, ama ba?ka bir se?ene?imiz olmad??? i?in ya??yoruz? diyor.
Su ta??mak ?ok zor
???te halimiz? diyen Hezniye Metin, evde torunlar?na bakt???n? anlat?yor. ?10 n?fusun yeme?ini pi?irmek, ?ama??r?n? y?kamak kolay de?il. Hele de su, metrelerce uzaktan ta??n?nca...? Metin; ?ocuklar?, e?i ve gelinlerinin tarlada ?al??t???n?, tarladan gelince her g?n banyo yap?lmas? gerekti?ini ifade ediyor. Metin, en ?ok su ta??maktan ?ikayet?i oldu?unu s?zlerine ekliyor. Tand?r ba??nda kom?usunun ekme?ini pi?irmek i?in s?ra bekleyen Sabriye G?nd?z, ?ad?rda ya?aman?n ?ok zor oldu?unu s?yl?yor. Ellerini g?stererek her g?n ?ama??r y?kamaktan ellenin mahvoldu?unu s?yleyen G?nd?z, odun s?k?nt?s? ya?and??? i?in ?o?u zaman ?ama??rlar? so?uk suyla y?kamak zorunda kald?klar?n?, o kadar emek vermelerine ra?men temiz de olmad???n? ifade ediyor. (Adana/ EVRENSEL)
G?ls?m Mansur
www.evrensel.net