Sendikal? olmak yetmez

Biz, unlu mamuller (UNO) fabrikas?nda ?al??an i??ileriz. Fabrikam?zda ya?anan, d???k ?cret, servis ve yemek sorunlar?, i? kazalar?, esnek ?al??ma ve k?t? ?al??ma ko?ullar? nedeniyle biz i??iler birle?erek bir s?re ?nce Tek G?da-?? Sendikas??na ?ye olduk.


Biz, unlu mamuller (UNO) fabrikas?nda ?al??an i??ileriz. Fabrikam?zda ya?anan, d???k ?cret, servis ve yemek sorunlar?, i? kazalar?, esnek ?al??ma ve k?t? ?al??ma ko?ullar? nedeniyle biz i??iler birle?erek bir s?re ?nce Tek G?da-?? Sendikas??na ?ye olduk. Sendika ?al??mas? k?sa s?rede b?y?k ?o?unlu?a ula?t? ve yetki ba?vurusu yap?ld?. Bundan sonra fabrika y?neticileri bizler ?zerinde psikolojik bask?lar kurarak, evlerimizi arayarak, k???k gruplar halinde odalara ?ekerek istifaya zorlad?. Patronun bu oyunu son derece organize olmu?tu. Zorlamalarla istifaya karar veren i??iler, haz?rda bulunan bir araca bindirilerek hemen notere g?nderilmi?tir. ?mzalanan dilek?eleri kendileri al?yordu. K?sa bir s?rede sendikaya ?ye olan i??ilerin b?y?k ?o?unlu?u istifa etmi?ti.
Peki ne olmu?tu da i?ler b?yle k?t?ye gitmi?ti? Nerede hata yapm??t?k? ?yle ya taleplerimiz ve sendikal? olma nedenlerimiz son derece insanc?ld?. ?nsan gibi ya?amak istiyorduk. Asl?nda her ?ey sendikaya ?ye olduktan sonra ba?lad?. Sendikac?lar ?siz imza at?n ve imzan?z?n arkas?nda durun her ?ey ?ok g?zel olacak? demi?ti. Ama bu kadar basit de?ildi. Gerek sendika binas?nda yap?lan toplant?larda, gerekse i?yerinde bir araya geldi?imizdeki konu?malar?m?zda baz? detaylara de?inmemi?tik. B?l?m komiteleri olu?turulmam??t?. S?k s?k bir araya gelip toplant? yapam?yorduk. Organizasyon ve haberle?me sorunu vard?. 2 ay boyunca ?Bu hafta ba?vuruyoruz, bu hafta bu i? bitecek? deniyordu. ???iler sab?rs?zlan?yordu ve ?ok a???a ??km??t?. Sendikan?n ve bizim i?imizde kalmas? gereken baz? bilgiler i?yeri y?netimi taraf?ndan biliniyordu. Patronla i??iler s?rekli toplant? yap?yordu. Bu da bizi hedefimizden uzakla?t?rm??t?. Disiplinden kopmu?tuk. Bu da patronun i?ine gelmi?ti ve bizi kolay da??tm??t?. Bu durum biz ?al??anlar?n moralini bozmamal?. Evet bir kez yenildik ama pes etmedik. Hen?z her ?ey bitmi? de?il.
Sendikay? i?yerine sokmak m?mk?n. ?ncelikle ne olursa olsun, disiplinsizli?imiz ve ?rg?ts?zl???m?zden dolay? istifa etmi? olsak da sendikam?za sahip ??kmam?z gerekiyor. ??yerindeki b?l?mlerde komiteler kurmal?y?z. S?k s?k bu komiteler bir araya gelerek ?rg?tlenme sorunlar? ve sendika konusunda tart??mal?y?z. ?evre mahallelerde olan arkada?lar?m?zla dayan??ma i?inde olmal?, semt komiteleri kurmal?y?z. Ya?ad???m?z ?lkede patronlar ?ok g??l? ve ?rg?tl?d?r. Siyasi iktidarlar ve h?k?metler, TMY, GSS gibi yasalarla i??i s?n?f?n?n ?zerinde oynanan oyunlar? ve sald?r?lar?n? derinle?tirmi?tir. Onun i?in kuraca??m?z fabrika komiteleri ?lkede geli?en bu olaylardan ve siyasi geli?melerden ba??ms?z olmamal?d?r.
Patronlara kar?? sendikal m?cadelemizde kendimizi siyasal olarak da bilin?lendirmeliyiz. Patronun yapaca?? oyunlara ve manevralara kar?? ?nceden haz?rl?kl? olmal?y?z. Ancak bu ?ekilde sendikal m?cadelemizde zafere ula?abiliriz.
Her ?eyi sendikac?lar?n iki duda?? aras?ndaki s?ze b?rakmamal?y?z. Tek G?da-?? Sendikas??n?n UNO ?r?nlerini boykot ?a?r?s? hakl? m?cadelemizden bizi uzakla?t?r?r. Sendikan?n ve bizlerin yapmas? gereken ?retimden gelen g?c?m?z? kullanmam?zd?r. ??ten ??kar?lan iki arkada??m?z?, belirli bir s?re i?e ara vererek veya bir s?re i? b?rakarak geri getirebiliriz. B?t?n OSB i??ilerini dayan??maya ve birlikte m?cadele etmeye ?a??r?yoruz. Anayasal hakk?m?z olan sendikalara birlikte sahip ??kal?m. Sendikalar etraf?nda birle?elim.
(?mraniye/?STANBUL)
Dudullu OSB UNO?dan bir grup i?
www.evrensel.net