Dilovas? daha da ya?anmaz olacak

Dilovas? Ekoloji ve Sa?l?k Derne?i (Ekosder), Gebze?nin ve ?evre b?lgelerinin ??plerinin toplanmas? amac?yla Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan Dilovas??nda kurulmak istenen ??p Deposu Projesi?nin ?evreye yarardan ?ok zarar verece?i gerek?esiyle iptal edilmesi i?in Kocaeli ?dare Mahkemesi?ne dava a?t?.


Dilovas? Ekoloji ve Sa?l?k Derne?i (Ekosder), Gebze?nin ve ?evre b?lgelerinin ??plerinin toplanmas? amac?yla Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan Dilovas??nda kurulmak istenen ??p Deposu Projesi?nin ?evreye yarardan ?ok zarar verece?i gerek?esiyle iptal edilmesi i?in Kocaeli ?dare Mahkemesi?ne dava a?t?.
Denetimsiz ve ?arp?k sanayile?me nedeniyle kanser ba?ta olmak ?zere bir?ok hastal???n yayg?n hale geldi?i Dilovas??nda, projenin iptali i?in a?t?klar? davada Anayasa?n?n 56. maddesinin ihlalini gerek?e g?sterdiklerini belirten dernek Ba?kan? Ercan Teker, bu projenin Dilovas??n? daha da ya?an?lmaz hale getirece?ini s?yledi.
?A?HM?e gideriz?
Dilovas??ndaki ?evre sorunlar?n?n ??z?lmeden b?yle bir projenin hayata ge?irilmek istenmesine anlam veremediklerini ifade eden Teker, i? hukuktan bir sonu? alamad?klar? takdirde, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne (A?HM) gideceklerini belirtti. ?nsan Haklar? Evrensel Bildirgesi?nin 3. maddesi olan ?Ya?am hakk??n?n ihlali gerek?esiyle A?HM?e ba?vuracaklar?n? s?yleyen Teker, t?m kamuoyunu bu konuda duyarl? olmaya ?a??rd?. Teker, Dilovas??nda bulunan di?er dernek ve sivil toplum ?rg?tlerinin bir araya gelerek, ?evre kirlili?i ve hastal?klara kar?? 20 maddelik bir ??z?m paketi haz?rlad?klar?n? belirterek daha ya?an?labilir bir Dilovas? i?in al?nmas? gereken ?nlemleri ??yle s?ralad?:
Beldemizin il?e olmas? gerekmektedir.
Mevcut sanayi kurulu?lar? uluslararas? standartlarda ar?tma ve filtrasyon sistemlerini derhal kurmal?d?r.
Sanayi kurulu?lar?n?n denetlenmesi ivedilikle yap?lmal?d?r.
Beldemizdeki sanayi kurulu?lar?n?n fazlal???, g?z ?n?nde bulundurularak, yeni bir sanayi yap?lanmas?na yer verilmemelidir.
B?lgemizdeki sanayi kurulu?lar?n?n, end?striyel ve evsel at?klar?n depolanmas?, bertaraf edilmesi i?in hi?bir suretle beldemizin m?cavir alanlar? kullan?lmamal?d?r. Bu ba?lamda beldemizin s?n?rlar? i?erisinde kurulmas? d???n?len ?ZAYDA? evsel at?k depo alan? projesi derhal iptal edilmelidir.
Dilovas??ndaki sa?l?k hizmetleri kapsam? ve kalitesi y?kseltilmelidir. Sa?l?k sorunlar?n?n ?ok y?ksek olmas? nedeniyle tam te?ekk?ll? bir hastane olmas? gerekmektedir.
D?k?m fabrikalar?n?n demir cirohmar?n? ve hurdalar?n? ta??yan kamyonlar?n ?stlerinin sa?l?kl? bir ?ekilde kapal? tutulmas?, bu cirohlar?n Dilovas? ??pl???n?n g?neyinde ve Dilderesi?ndeki istiflenmesine son verilmelidir.
Sanayi i?inde kalan Fatih ve Y?ld?z mahallelerinin tahliye edilmesi d???n?l?yorsa, mahalle sakinlerinin r?zalar? al?narak bu vatanda?lara Dilovas? s?n?rlar? i?inde iskanlar olu?turulmal?.
Sanayi ve yerle?im alanlar? aras?nda tampon b?lge olu?turulmal? ve bu alanlar ye?illendirilmelidir. Eynerce ve Dildere ?slah edilmelidir. Ruhsats?z tesisler tespit edilip gerekli yasal i?lemler yap?lmal?d?r.
Kanser ve solunuma dayal? hastal?klara yakalanm?? vatanda?lar?n tedavileri, devlet taraf?ndan kar??lanmal?d?r. (?stanbul/D?HA)
Sedat Suna
www.evrensel.net