Kad?nlar TMY?nin iptalini istedi

Adana?da K?lt?r Soka?? ?n?nde bir araya gelerek bas?n a??klamas? d?zenleyen kad?nlar TMY?nin geri ?ekilmesini ve yasa kapsam?nda tutuklananlar?n serbest b?rak?lmas?n? istediler.


Adana?da K?lt?r Soka?? ?n?nde bir araya gelerek bas?n a??klamas? d?zenleyen kad?nlar TMY?nin geri ?ekilmesini ve yasa kapsam?nda tutuklananlar?n serbest b?rak?lmas?n? istediler.
25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? M?cadele G?n? kapsam?nda TMY kar??t? eylem d?zenlendi. ?Kad?na y?nelik ?iddete son?, ?Yasalarla toplum susturulamaz? d?vizleri ve ?Ter?rle M?cadele Yasas? kad?nlar? susturamaz? pankart? ta??yan kad?nlar ad?na konu?an Av. Sevil Arac?, TMY?nin kamuoyunda tart???lmadan ve hukuk?ularla barolar?n g?r??? al?nmadan yasala?t?r?ld???n? s?yledi. ?Bu kanun ile devlet eliyle uygulanan ?iddet daha da artm??, cezaevleri bu kanun ma?durlar?yla dolmu?tur? diyen Arac?, TMY?nin t?m muhalif kesimleri oldu?u gibi emek?i kad?nlar?nda ?rg?tlenmesinin ?n?ne engeller koyarak, kad?nlar?n ?zg?rl?k m?cadelesini bo?maya ?al??t???n? dile getirdi.
Kartpostal g?nderdiler
Mersin Kad?n Platformu da 25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Uluslararas? Dayan??ma G?n? i?in cezaevindeki kad?nlara kartpostal g?nderdi. EMEP, DTP, ESP, EKD, Akdeniz G??-Der ve KESK?e mensup kad?nlar duygular?n? yazd?klar? kartpostallar? kad?nlara g?nderdiler. Mersin Kad?n Platformu ad?na k?sa bir konu?ma yapan Z?meyra O?uz, kad?nlar?n taciz ve ?iddete maruz kald???n? belirterek bunun ?nlenmesi gerekti?ini s?yledi. Mersin?de 26 Kas?m Kad?na y?nelik ?iddete kar?? uluslararas? dayan??ma g?n?nde kitlesel bir miting yap?laca?? da duyuruldu.
Diyarbak?r?da kad?n etkinlikleri
Diyarbak?r Kad?n Platformu, Yerel G?ndem 21 Kad?n Meclisi ve Uluslararas? Af ?rg?t? Diyarbak?r Koordinat?rl??? 25 Kas?m program?n? a??klad?. Selis Kad?n Dan??manl?k Merkezi?nde a??klamay? yapan Suzan Mehmeto?lu, Kad?n Platformu?nun belediyelerle ortak k?raathane toplant?s? yapaca??n? dile getirdi. T?m etkinliklerde Af ?rg?t??n?n haz?rlad??? ?Kad?na ?iddete son? yaz?l? kokartlar?n ?iddete kar?? olan erkeklere tak?laca??n? belirten Mehmeto?lu, ?Kad?n ve ?iddet ? konulu s?yle?i ile devam edecek etkinliklerin 25 Kas?m?da saat 12.00?de ?emse Allak Ya?am Park??nda bas?n a??klamas? ile son bulaca??n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net