Buras? Ovac?k K?lt?r Merkezi!

Tunceli?nin Ovac?k il?esinde 1994 y?l?nda yap?m?na ba?lanan, ancak tamamlanmayan K?lt?r Merkezi, art?k samanl?k olarak kullan?l?yor.


Tunceli?nin Ovac?k il?esinde 1994 y?l?nda yap?m?na ba?lanan, ancak tamamlanmayan K?lt?r Merkezi, art?k samanl?k olarak kullan?l?yor. Ovac?k Belediye Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin G?r, ?K?lt?r Bakanl???, in?aat?n bitmesi i?in ge?en sene s?z verdi. Ama bir geli?me olmad?. Bu da devletimizin bir ay?b?d?r? s?zleriyle tepki g?sterdi.
Tunceli?nin Ovac?k il?esinde K?lt?r Bakanl??? taraf?ndan 1994 y?l?nda yap?m?na ba?lanan K?lt?r Merkezi, ayn? y?l ya?anan zorunlu g?? nedeniyle il?eye gelen k?yl?ler taraf?ndan samanl?k olarak kullan?l?yor.
Kaba in?aat? bitirilen ancak sonras?nda herhangi bir ?al??man?n yap?lmad??? Ovac?k K?lt?r Merkezi?nin binas?n?, k?lt?rel faaliyetler yerine, saman ve ot y???nlar? dolduruyor.
Yap?m?na y?lda 70 milyar lira harcanarak, in?aat? ba?lat?lan k?lt?r merkezine, aradan ge?en onca y?la ra?men tek bir ?ivi dahi ?ak?lmad?. Tu?lalarla ?r?len duvarlar?n ??r?meye ba?lad??? k?lt?r merkezi, yetkililerin verdi?i s?zlere ra?men h?l? tamamlanmad?.
Ovac?kl?lar, ??denek yok? denilerek, y?llarca ??r?meye terk edilen k?lt?r merkezinin bir an ?nce faaliyete ge?mesini bekliyor.
?Devletin ay?b??
Ovac?k Belediye Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin G?r, k?lt?r merkezinin yar?m b?rak?lmas?n?n devletin ay?b? oldu?unu belirterek, ?G?r?yorsunuz buras? samanl?k. Devletten beklentimiz k?lt?r merkezinin yap?lmas?. Bu il?emize bir hizmettir. K?lt?r Bakanl??? bize s?z verdi ge?en sene in?att? tamamlanacak diye. Ancak hen?z bir geli?me olmad?. Bu da devletimizin bir ay?b?d?r? dedi.
?l?ede k?? ?artlar?n?n ?ok a??r oldu?unu ve herhangi bir sosyal etkinli?in bulunmad???n? anlatan G?r, ?Malum, biliyorsunuz il?emizde herhangi bir sosyal etkinlik yok. K?? aylar? yo?un ge?iyor 5-6 metre kar ya??yor. Tabii buras? yap?l?rsa k?? aylar?nda sosyal etkinlikler burada ger?ekle?ir. Gen?ler buradan faydalan?r. K?lt?r Bakanl????ndan merkezin bir an ?nce onar?lmas?n? bekliyoruz? diye konu?tu.
?Bo? bir iskele?
K?lt?r merkezinin bulundu?u Kandolar Mahallesi Muhtar? Y?ld?r?m Karata? ise, 1994 y?l?ndan beri merkezin at?l durumda oldu?unu kaydederek, ?Vatanda?lar zor durumda kald??? i?in hayvanlar?n?, samanlar?n? koyuyorlar. Maalesef 12 seneden beridir bo? duruyor. ?skele kurulmu?. Yap?lm?yorsa bir seferde s?k?l?p gitsin. Ya da adam ak?ll? yap?ls?n. Oraya bo? yere bir iskele koyman?n anlam? yok? dedi.
Konuyla ilgili bilgi almak istedi?imiz ?l K?lt?r M?d?r? ?smet Ula? Hakano?lu, valilik izni olmadan konu?amayaca??n? s?yledi. (Tunceli/EVRENSEL)
Cem Emir
www.evrensel.net