?Herkesi can? yanmadan, can?yananlar? anlamaya ?a??r?yoruz?

Operasyonlar?n hi? durmad???, ge?ti?imiz g?nlerde ??kan ?at??mada 1 asker ve 6 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i Tunceli?de, ate?kese sahip ??k?lmas? ?a?r?s? yap?ld?.


Operasyonlar?n hi? durmad???, ge?ti?imiz g?nlerde ??kan ?at??mada 1 asker ve 6 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i Tunceli?de, ate?kese sahip ??k?lmas? ?a?r?s? yap?ld?.
Tunceli?de bir araya gelen kitle ?rg?tleri ad?na konu?an Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, ate?kesi sahiplenmenin zorunluluk olmas? yan?nda, vicdani ve ahlaki bir g?rev oldu?unu s?yledi. B?lgede artan operasyonlara da dikkat ?eken Abdil, ?Herkesi can? yanmadan, can? yananlar? anlamaya davet ediyoruz? dedi.
?Sava? ????rtkanl??? yap?l?yor?
Tunceli Barosu, ?HD, Genel ??, KESK, DTP, EMEP, E?it ?zg?r Yurtta? Hareketi, Belediye Meclis ?yeleri, DTP ve EMEP ?l Genel Meclis ?yeleri ile Munzur Vadisi Do?al Ya?am? Koruma Derne?i, d?n bir araya gelerek ate?kes karar?na sahip ??k?lmas?n?, b?lgedeki operasyonlar?n sona ermesini istedi.
Tunceli Belediyesi Konferans Salonu?nda d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, kitle ?rg?tleri ad?na konu?an Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, K?rt sorununun demokratik y?ntemlerle, sivil bir anlay?? ve yakla??mla ??z?lmesi gerekti?ini s?yledi.
Diyalog ve uzla?ma zemini i?in ad?m at?ld???n? kaydeden Abdil, bar?? ve karde?li?in geli?ece?i beklentisi olu?tu?unu belirterek, ?Bu s?recin i?erisinde olan baz? insanlar dahi, art?k sivil ??z?m ve siyasetten bahsederken, ne yaz?k ki s?reci provake etmeye ?al??an kesimler bir s?redir imha ama?l? programlar geli?tirmekte, sava? ????rtkanl??? yapmaktad?rlar? diye konu?tu.
?Kayg?lar art?yor?
Abdil, operasyonlar?n kendilerini endi?elendirdi?ini ifade ederek, toplumda geriye d?n?? y?n?nde kayg?lar?n artt???n? kaydetti.
?Bizler Irak?ta oldu?u gibi, ya?am?n? yitiren insanlar? ekrana d??en rakamlar olarak g?rmeyi hazmedemiyoruz? diyen Abdil, ge?ti?imiz g?nlerde ya?anan ?at??malarda insanlar?n hayat?n? kaybetti?ini hat?rlatarak ??yle konu?tu; ?Ya?am?n? yitirenlerin unvan? ve s?fat? olamaz; bu nedenle ?lkemizin ?e?itli kentlerinde s?k aral?klarla topra?a verdi?imiz gencecik insanlar?m?z?n cenazeleri, ac?m?za taze ac?lar ekliyor. Aileler ve onlar?n ?ahs?nda b?t?n bir toplum kanamaya devam ediyor.?
?Kin ve intikam ??z?m de?il?
Abdil, bar?? elinin ve duygular?n?n kar??l?ks?z kalmas?n? istemediklerini, kin ve intikam duygular?n?n art?k ??z?m olmad???n?n g?r?lmesi gerekti?ini kaydetti.
Tek tarafl? ate?kesin kal?c? bar??a d?n??mesi i?in PKK?ye ate?kes ?a?r?s?nda bulunan ?evrelerin s?reci sahiplenmesi ve geli?melere sessiz kalmamas? y?n?nde ?a?r? yapan Abdil, ?K?sacas? herkesi can? yanmadan, can? yananlar? anlamaya davet ediyoruz? dedi. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net