Van?da bir kad?n daha koruma alt?nda

Van?da evlilik d??? hamile kalan bir kad?n daha koruma alt?na al?nd?. Koruma alt?na al?nan B.E.?nin abisi taraf?ndan ?ld?r?len N.E.?nin akrabas? oldu?u ??renildi.


Van??n Ba?kale il?esinde evlilik d??? hamile kald??? i?in ?ld?r?lme tehlikesi ile kar?? kar??ya kalan B.E koruma alt?na al?nd?. B.E?nin ge?ti?imiz g?nlerde abisi taraf?ndan evlilik d??? hamile kald??? i?in ?ld?r?len N.E?nin akrabas? oldu?u ??renildi.
Ba?kale?de ya?ayan 24 ya??ndaki B.E?nin ya?ad??? evlilik d??? ili?kiden hamile kald??? anla??ld?. B.E?nin hamile kald??? ihbar?n? alan Ba?kale Cumhuriyet Savc?l???, inceleme ba?latt?. Savc?l?k ve polis g?zetiminde evinden al?nan B.E, Ba?kale Devlet Hastanesine getirildi. Burada, B.E?nin 4 ayl?k hamile oldu?u tespit edildi. B.E?nin, savc?l?kta, ?Beni aileme vermeyin. Verirseniz ?ld?r?rler? dedi?i ??renildi. Savc?l?k taraf?ndan koruma alt?na al?nan B.E?nin, Ba?kale adliyesindeki i?lemlerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan Van?a g?nderilece?i belirtildi.
B.E?nin Ba?kale?de evlilik d??? ili?kiden hamile kalan ve do?um yapt?ktan 2 g?n sonra a?abeyi taraf?ndan ?ld?r?len N.E?nin akrabas? oldu?u ??renildi. (Van/EVRENSEL)
www.evrensel.net