UFUK

 • ?Bu yasa ile yakalad?klar?na, ?Sen ter?ristsin, b?l?c?s?n? yap??t?r?l?r. ?lk ba?ta kan?ta gerek yoktur, olma ihtimali yeterli olur kendilerine g?re.


  ?Bu yasa ile yakalad?klar?na, ?Sen ter?ristsin, b?l?c?s?n? yap??t?r?l?r. ?lk ba?ta kan?ta gerek yoktur, olma ihtimali yeterli olur kendilerine g?re. Daha sonra d?rt g?nl?k g?zalt? s?resi. Bu s?rede kimseyle g?r??emezsin. Avukat?nla da ancak 24 saat sonra... Avukat?nla g?r??t?n diyelim, dosyana gizlilik karar? konur. Avukat?n bakamaz, sana ne diyecek, polisin sana att??? su?lar? genel olarak s?yleyebilir. Mahkemeye ??kars?n, ne avukat?n ne de sen kendini savunabilirsin hakimin veya savc?n?n kar??s?nda. ?Benim hi?bir ?eyden haberim yok? veya ?Ben ?uyum...? desen de seni kurtaramaz. Tutuklan?rs?n, dosyanda 6 ay gizlilik karar? var, a??lmaz, a??ld?ktan sonra (iyi bir ihtimalle) 3 ayda dosyan?n incelenmesi ve mahkeme g?n?n?n verilmesi, olur 9 ay. Biraz daha uzarsa 1 y?l olur. Tutuklusun ve mahpushanedesin, bitmiyor. F tipi zaten ba?l? ba??na farkl? bir yerdir. Her hareketinde disiplin soru?turmalar? ile cezaland?r?l?rs?n. ?leti?im hakk?n elinden al?n?r, ailen ile g?r??mene engel konur. Tek ki?ilik h?crelere konursun ve aylarca tek ba??na tecritte kal?rs?n. Havaland?rma kap?n 08.30?da a??l?r, 11.00?de kapan?r, ??nk? ?slah edileceksin.... Haftal?k gazete alacaksan verilmez.?
  Bu sat?rlar, Tekirda? 2 No?lu F Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan D?SK/Limter-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Cem Din??e ait.
  Cem Din??in karde?i ?zg?r Radyo Haber M?d?r? Halil Din? de ayn? cezaevinde. Cem Din??in bize g?nderdi?i mektupta anlatt?klar?, Ter?rle M?cadele Yasas??n?n nas?l i?letildi?ini t?m ??plakl??? ile ortaya koyuyor. ?Gizlilik? ibaresi bulunan dosyalar? a??ld???nda, ?zerlerine at?l? su?lar?n temelsizli?i kan?tland??? takdirde, ne olacak? Sendikac? Cem Din? ve karde?i Halil Din??in, ayn? operasyondan g?zalt?na al?nan ve tutuklanan At?l?m gazetesi y?netici ve ?al??anlar?n?n yatt?klar? bu kadar s?re, onlar?n hayatlar?na iade edilebilecek mi? Cem?in, Halil?in ve di?erlerinin ailelerinin ya?ad??? ac?lar? da buna ekleyin.
  Cem Din??in g?nderdi?i mektuptan birka? g?n ?nce de elimize Kand?ra F Tipi 1 No?li Cezaevi?nden Ali Teke?nin mektubu ula?m??t?. Teke, zarf?n i?inde, ?Adalet Bakanl??? Kocaeli 1 No?lu F Tipi Y?ksek G?venlik Kapal? Ceza ?nfaz Kurumu? diye ba?layan ve ?Disiplin Kurulu Karar?? diye devam eden, damgal? m?h?rl? ve bolca imzal? bir belge de g?ndermi?. Bu belgede Ali Teke?nin, daha ?nce bize, Melih A??k?a ve Hikmet ?etinkaya?ya g?nderilmek ?zere ?komisyona? teslim edilen mektuplar?n?n ?gere?inin d???n?ld???? yaz?yor. Elimize ula?an ise Teke?nin 3??nc? mektubu. Teke, mektubunda ??yle diyor: ?Bu mektupta bir ?ey yazmayaca??m. Sadece mektuplar?m?n sak?ncal? g?r?l?p, size g?nderilmedi?ini bildirmek i?in yaz?yorum. Ula??p ula?mayaca?? yine de belli olmaz. ??nk? o maharetli g?zler, yine zor olan? ba?ar?p, buna da sak?ncal? h?km?n? giydirebilirler. ?lk mektupta, ne yazm??t?n?z diyecek olursan?z? O mektupta tecrit ve tecrit h?crelerindeki ya?am?m?zdan anlat?mlar vard?. As?l sak?ncal? g?r?len bu oluyor. Onlar tecrit ve tecrit h?crelerini hi? kimseye anlatmam?z? istemiyorlar. Bu konuda yazacak ?ey ?ok ama, birka? s?z daha yazarsam bu mektupta sak?ncal? bulunacak ve size ula?mayacakt?r. ?yisi mi, siz buradaki durumu anlars?n?z diyeyim ve mektubu fazla riske sokmayay?m.?
  Bu arada, ?tecrit? ger?e?ini, geni? kesimlere anlatabilmek i?in hayat?n? ortaya koyan Avukat Behi? A????n?n ?l?m orucu da d?n 231?inci g?n?n? geride b?rakt?.
  Ecevit h?k?meti d?neminde devreye sokulan ?tecrit? uygulamas?, Erdo?an h?k?metinde peki?erek s?r?yor. ?ankaya, ?laiklik? gibi konularda anla?amayan siyasi odaklar, F tipleri konusunda gayet iyi anla??yorlar g?r?ld??? gibi.
  Ve H?rriyet gazetesinin d?nk? man?eti de, F tipinin tekrar tart??ma konusu yap?l?r hale gelmesinden, bir tak?m ?evrelerin duydu?u rahats?zl??a terc?man oluyor. ?Yasama-Y?r?tme-Yarg? ve H?rriyet? bi?iminde i?leyen siyasal rejimimiz, bu s?rece H?rriyet?in ??imdi F tipini arar oldular? ba?l??? ile m?dahale ediyor. Bel?ika?da mahkum olan DHKP-C?lilerin yatt?klar? cezaevlerinde insanl?k d??? ko?ullardan ?ikayet ettiklerini bildiren H?rriyet?in ba?yazar? Oktay Ek?i de, ?Be?enmiyorsan?z T?rkiye?ye gelin? diye ?a?r? yapm??.
  Bas?n Konseyi Ba?kan??n?n, tutuklular?n haber alma ve haber g?nderme ?zg?rl?klerini bile ellerinden alan bir cezaevi sistemini ?rnek g?sterdi?i bir ?demokrasi.?
  Ne g?zel de?il mi?! Kenan Evren sizinle gurur duyuyor.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net