Y?MPA? ma?durlar?:
?ki elimiz yakan?zda!

Avrupa?da ya?ayan ?ye?il sermaye? ma?durlar?, Berlin?de bir araya gelerek bundan sonra haklar?n? nas?l arayacaklar?n? konu?tular. ?nceki g?n ger?ekle?en ve 150?yi a?k?n ma?durun kat?ld??? toplant?da, ?vatan-millet-din? ad?na doland?r?c?l?k yapanlara ve onlar? kollayan h?k?mete lanet okunurken, ya?ad?klar? dram? birbiriyle payla?an vatanda?lar?n konu?malar?nda kimi zaman ?fke, kimi zaman da duygusall?k ?ne ??kt?.


Avrupa?da ya?ayan ?ye?il sermaye? ma?durlar?, Berlin?de bir araya gelerek bundan sonra haklar?n? nas?l arayacaklar?n? konu?tular. ?nceki g?n ger?ekle?en ve 150?yi a?k?n ma?durun kat?ld??? toplant?da, ?vatan-millet-din? ad?na doland?r?c?l?k yapanlara ve onlar? kollayan h?k?mete lanet okunurken, ya?ad?klar? dram? birbiriyle payla?an vatanda?lar?n konu?malar?nda kimi zaman ?fke, kimi zaman da duygusall?k ?ne ??kt?. Toplant?ya bir umutla kat?lan ma?durlar a??s?ndan yeni bir sonu? ortaya ??kmazken, ma?durlar birlik ve dayan??maya ?a?r?ld? ve T?rkiye?de a??lacak toplu davaya i?tirak etmeleri istendi.
Gazetemiz Evrensel?in de da??t?ld??? toplant?da, toplanan paralar?n bir b?l?m?n?n Kanal 7 televizyonuna aktar?ld???n? konu alan man?et haberimiz de b?y?k ilgi g?rd?.
?40 y?ld?r din ad?na s?m?r?yorlar?
?Rundfunkhaus Berlin? salonunda Avrupa T?rkleri Dayan??ma Toplumu taraf?ndan d?zenlenen ve RBB?den (Berlin-Brandenburg Radyosu) Gazeteci Cem Dalaman taraf?ndan y?netilen toplant?ya T?rkiye?den ANAP Milletvekili S?leyman Sar?ba? ve DSP?den Mehmet Canbolat da kat?ld?.
Toplant?n?n a??l???nda bug?ne kadar verdikleri m?cadeleyi anlatan ATDD (Avrupa T?rkleri Dayan??ma Derne?i) Ba?kan? ve ayn? zamanda Demirkaya Holding ma?duru Muhammed Demirci, T?rkiye ve Almanya?da gitmedikleri yetkili makam kalmad???n? ancak h?l? konunun ?neminin anla??lmak istenmedi?ini ve gerekli ilgiyi g?rmediklerini dile getirdi. Avrupa?ya g?? etmek zorunda kalan vatanda?lar?n daha ilk geldikleri y?llarda bu soygunun ba?lad???na dikkat ?eken Demirci, ?Gurbet?i diye diye, vatan-millet-?slam diye diye 40 y?ld?r, sahipsiz g?rd?kleri bizleri ma?dur ettiler. Halbuki en b?y?k din d??man? bunlard?r. H?l? da dini s?m?rmeye devam ediyorlar. Camiler i?in para topluyorlar. Yalan dolanla paralar?m?z? ald?lar, geri vermemek i?in de h?l? yalan s?yl?yorlar, bizi tehdit ediyorlar? dedi.
Demirci, AKP H?k?meti?nin bu olay? ??zmek istemedi?ini, ??nk? bir ucunun kendilerine dokundu?unu dile getirdi.
T?rkiye?de toplu dava a??lacak
Alman makamlar?n?n da olaya el koydu?unu belirten Demirci, b?t?n ma?durlar? birlik olmaya ve T?rkiye?de a?acaklar? toplu davaya i?tirak etmeye ?a??rd?. Demirci, toplant?ya kat?lan ma?durlara ?Toplu dava a?aca??z, ilgisiz kalmayal?m. ?n?m?zdeki g?nlerde yine y?r?y??ler, eylemler yapaca??z. Ortaya ??kmaktan, sesimizi duyurmaktan ?ekinmeyelim? ?a?r?s?n? tekrarlad?.
Toplant?ya kat?lan dernek avukat? ?nal Ta?han da toplu dava hakk?nda bilgi verirken, zamana??m? nedeniyle acele edilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Toplant?da konu?an ANAP Milletvekili S?leyman Sar?ba?, Meclis?te bir komisyon kuruldu?unu ve bir rapor yay?nland???n? ama h?k?metin gereken ad?m? atarak hukuksal s?reci ba?latmad???n? dile getirdi. (Berlin/EVRENSEL)
?Ye?il sermaye? ma?durlar?n?n feryad?
Toplant?ya kat?lan ?ye?il sermaye? ma?durlar?n?n tepkilerini ?zetleyerek sunuyoruz:
Art?k inanc?m kalmad?
Muzaffer Do?an:
3 ?ocuk babas?y?m. 1975?ten beri Berlin?de ya??yorum. ?zel i?im vard?, ?ok iyi para kazan?yordum. Milli G?r???e ba?l? Mevlana Camii?nde ileri gelen hocalar?n telkinleriyle 1989-90 y?llar?nda Y?MPA? ve Kombassan?a para yat?rd?m. ??lerim bozulup iflas ettim ve tekrar i?imi kurabilmek i?in yat?rd???m paradan 15 bin Avro istedim. Bug?ne kadar verdi?im paradan tek bir kuru? alabilmi? de?ilim. Askerlik param? yat?ramad???m i?in ka?ak duruma d??t?m ve ?imdi memlekete bile giremiyorum bunlar?n y?z?nden. Art?k ne bu hocalara ne din iman diye anlatt?klar?na bir inanc?m kalmad?. 1989-90 y?llar?nda ba?lad? bunlar?n holding i?leri. Camilere ak?n ba?latt?lar. Dursun Uyar??, Ha?im Bayram?? hepsi geldiler, ?zellikle de Ramazan aylar?n? se?iyorlard?. ?nce cemaatle namaz k?larlar, ard?ndan hoca vaaz vermeye ba?lard?. Konular ?Vatan?, ?Millet?, ??slam? olurdu.Bu vaazlar? ?o?unlukla Yakup Ta??? verirdi. Gelin g?r?n ki, adam?n 500 bin Avro kendi paras? Merkez Bankas??ndan ??kt?! Haram diye diye bizi uyaranlar, haram yediler.
Milli G?r?? camisinde verdim Mehdi A.:
1962?de geldim Almanya?ya. Aya??mda ?ar?k vard?. Gelsenkirchen?de madene girdim. 1969?da da Berlin?e geldim. Garibanl?k i?inde ?al??arak, hayat?m?z? heder ederek kazand?k biz bu paralar?. ?yle dediler, b?yle dediler, ne zorluklarla biriktirdi?imiz paralar? istediler bizden. 2000 y?l?nda, Milli G?r????n camisinde ve Spandau?daki Yeni Cami?de verdim. Sad?k Keskin topluyordu. ?Avukata gidin? diyorlar, ama elimizde para m? kald? ki.
Ba?bakan?a sesleniyorum
Mehmet Ero?lu:
Sadece bir ki?inin ?zerine gidilmesi do?ru de?il. Bunu Demirel?ler de yapt?, hepsi de yapt?. Bizi y?netenler y?llard?r s?m?r?p durdular. Hepsi de su?lu. Param?z? geri almak i?in ?almad?k kap? b?rakmad?m. Y?MPA??a, Kombassan?a senede ?? d?rt sefer gittim. Karde?im ?ld? kefen paras?n? dahi vermediler. Ba?bakan?a sesleniyorum Allah a?k?na bu meseleye el ats?nlar. Bizi b?yle y?z ?st? b?rakmas?nlar...
275 bin mark verdim, 700 YTL verdiler
Seyfi Nida:
Gazi Osman Camii?nde tan?d?m bunlar?. Orada s?ylenenlere kanarak verdim bu Y?MPA????lara. Verece?im para ?ok diye, ?Evinize gelir orada al?r?z, bir de yeme?inizi yeriz? dediler. Geldiler, 275 bin mark pe?in paray? da ald?lar, yeme?i de yediler. Yeme?e afiyet olsun ama yalan s?yledikleri i?in hakk?m? helal etmiyorum... Paray? verirken damad?m? yeni kaybetmi?tim ve iki yetim torunum vard?. ?Benim paraya her an ihtiyac?m olabilir? diye uyard?m. ?Yar?n gel yar?n al?rs?n paran?? dediler. Bir sene sonra ihtiyac?m olunca kap?lar?n? ?ald?m. Olmad? maalesef. Gittim Yozgat?a merkezlerinde yetkili kimseyi bulamad?m. En sonunda memleketim olan K?r?kkale?ye git oradan alacaks?n? dediler, oradan da T?rk paras? olarak bir seferli?ine 700 lira ald?m. Ondan sonra bir ka??t geldi ?art?k ?deme yapamayaca??z? dediler. Ba?bakan ?bu i?i yaparken bana m? dan??t?n?z? diyor. Bu memleketin Ba?bakan? tarafs?z olmal?d?r.
?ocu?umuzun bo?az?ndan...
Ramazan Mutlu:
1965?te Almanya?ya geldim. 29 sene Mercedes?te, 4 y?lda Borsig?de ?al??t?m. ADT Holding?mi?. 250 bin Mark yat?rd?m. Ama ne k?r pay? ne da ana param? almam m?mk?n olmad?. Defalarca gittim Konya?daki ?irket merkezine. Her gitti?imde ba?kan ka?t?, g?r??t?rmediler bir t?rl?. Sayha Holding ?zarar ettim? dedi ve elindeki her ?eyi ba?ka ?irketlere devretti. ?imdi ba?ka ?irket alt?nda faaliyet g?steriyorlar. Biz bu paralar? ?ocu?umuzun bo?az?ndan keserek biriktirdik. (Berlin/EVRENSEL)
Tongu? Karahan
www.evrensel.net