Karayal??n, se?im ?al??malar? i?in Diyarbak?r?da

SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n ve beraberindeki heyet, se?im haz?rl?klar?n? ba?latmak i?in Diyarbak?r?a geldi.


SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n ve beraberindeki heyet, se?im haz?rl?klar?n? ba?latmak i?in Diyarbak?r?a geldi. Murat Karayal??n; SHP Diyarbak?r ?l Te?kilat??nda yapt??? bas?n toplant?s?nda, Cumhurba?kanl??? ve Avrupa Birli?i ?zerinde bir de?erlendirme yapt?.
?ktisadi ve siyasi ili?kilerin i? i?e ge?ti?ini belirten Karayal??n; siyasetin, iktisadi ya?am? olumsuz etkiledi?ini dile getirdi. AB?nin 6 Aral?k?a kadar ??z?lmesini bekledi?i K?br?s sorunu konusunda de?erlendirmede bulunan Karayal??n, Ba?bakan?a seslendi?ini belirterek, ?Havayollar?n? ve limanlar?n?z? G?ney K?br?s?a a?ma y?k?ml?l???n?z yoktur. AB?nin size bu y?ndeki dayatmalar?n?n da hukuki bir dayana?? yoktur? ?eklinde konu?tu. Cumhurba?kanl??? se?imlerine de de?inen Karayal??n, cumhurba?kan?n? halk?n se?mesi gerekti?ini belirterek, ?Bunun i?in Anayasa?n?n 101. ve 102. maddelerinin de?i?tirilmesi gerekir. Ve CHP?nin bask?s? gerekir? dedi. Meclis?te, y?zde 58?lik kesimin oyunun yans?mad??? bir temsil sorununun oldu?unu belirten Karayal??n, ?n?m?zdeki se?im s?recinde CHP, DSP ile h?k?met program? olu?turma iste?inin oldu?unu ifade etti. Daha ?nce yapt?klar? sol ittifak?n ise, daha sonraki a?amalarda g?r?lebilece?ini belirten Karayal??n, ?Ama CHP, daha ?nce DEHAP, EMEP ?DP?nin de i?inde bulundu?u sol ittifak?m?zdan dolay? bize pek s?cak bakm?yor. ??reniyoruz ki, randevu bile vermiyor. Niyeti ne ise a??k?a s?ylesin. Halk? b?kt?rmas?n? ?eklinde konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net