Telekom i??isi Oger?den ?ikayet

T?rkiye Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan, Telekom?un ?zelle?tirilmesi s?recinde verilen s?zlerin yerine getirilmedi?ini belirtti. Akcan, ?zelle?tirme nedeniyle i?ten atmalar?n g?ndeme gelmesi durumunda ?retimi durduracaklar? uyar?s?nda bulundu.


T?rkiye Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan, Telekom?un ?zelle?tirilmesi s?recinde verilen s?zlerin yerine getirilmedi?ini belirtti. Akcan, ?zelle?tirme nedeniyle i?ten atmalar?n g?ndeme gelmesi durumunda ?retimi durduracaklar? uyar?s?nda bulundu.
Akcan, sendika merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, T?rk Telekom?un hisselerinin y?zde 55?inin Oger Telekom?a devrinin ?zerinden ge?en bir y?ll?k s?reci de?erlendirdi. Kurumun ?zelle?tirmesinin iptali i?in Dan??tay nezdinde a??lan davalar?n, esas hakk?nda karar verilmek ?zere devam etti?ini belirten Akcan, ?zelle?tirmenin ard?ndan Telekom?un hizmetleri konusunda halk?n, sekt?r?n ve ilgili taraflar?n beklentilerinin kar??lanamad???na dikkat ?ekti.
Personel a???? var
?zelle?tirme sonras? Telekom ?al??anlar?ndan yakla??k 12 bin ki?inin ba?ka kurumlara g?nderildi?ini ancak yeni istihdam imkan? sa?lanmad???n? vurgulayan Akcan, ?zelle?tirme ?ncesi 52 bin olan personel say?s?n?n 40 bin 800?e indirildi?ini, personel a???? nedeniyle bir?ok yerde hizmetlerin ?ok zor ko?ullarda yerine getirildi?ini s?yledi. Ar?za ekiplerinin tek ba?lar?na ?al??t???n? ve i? kazalar?n?n artt???n? vurgulayan Akcan, ?Ba?bakan, h?k?met yetkilileri ve ?zelle?tirme taraftarlar? istihdam a??laca??n? s?ylemi?lerdi. S?zle?me a??klanmad??? i?in ka? ki?i olaca??n? bilemiyoruz. Ancak ald???m?z duyumlara g?re en az 48 bin personel istidam edilece?i taahh?t edilmi?. Bir y?l i?inde bu s?z?n de yerine getirilmedi?ini g?r?yoruz? diye konu?tu.
Yat?r?m yap?lmad?
6 y?l i?inde 3.5 milyar dolar, ilk y?l i?inde ise 930 milyon dolar yat?r?m yap?laca??n?n vaat edildi?ini belirten Akcan, ancak ilk y?l i?inde 400 milyon dolarl?k ADSL hizmeti d???nda bir yat?r?m yap?lmad???na dikkat ?ekti.
Akcan, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Gelecekte telekom?nikasyon sekt?r?, mobil ileti?ime do?ru kaymaktad?r. AVEA firmas?n?n Telekom taraf?ndan sat?n al?nmas? olumludur. Ancak AVEA?n?n zararlar? Telekom taraf?ndan kar??lanmamal?. Ortaklar sermaye art?r?m?na giderek, zararlar?n? kapatmal?.?
?Haklardan taviz vermeyiz?
Akcan, ?al??anlar?n i? akdine ili?kin bir soru ?zerine ise ?unlar? kaydetti: ?Sendikal m?cadele sonucunda hak etti?imiz kazan?mlardan asla taviz vermeyiz. Hele i? akdine ili?kin bir uygulama ile kar?? kar??ya kald???m?zda kesinlikle ?retimden gelen g?c?m?z? kullanaca??m?z herkes taraf?ndan bilinmelidir.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net