GER?EK

 • Kocaeli?nin Dilovas? b?lgesi, T?rkiye?nin sanayi yo?unlu?u b?y?k olan b?lgelerinin en ba??nda geliyor.


  Kocaeli?nin Dilovas? b?lgesi, T?rkiye?nin sanayi yo?unlu?u b?y?k olan b?lgelerinin en ba??nda geliyor.
  Ge?ti?imiz aylarda; hatta y?llarda, buradaki hava ve ?evre kirlili?i s?k?a g?ndeme geldi. En son, b?lgedeki ?l?mlerin y?zde 25?inin kanserden oldu?unun anla??lmas?yla, b?lgedeki kirlenme, yerle?im ve sanayinin kurulu?una dair tart??malar yap?l?yor. Sorun tart??ma olarak da kalmad?; Kocaeli ?niversitesi?nin yapt??? de?erli ara?t?rman?n sonu?lar? da ortaya ??k?nca, konu Meclis?e kadar gitti.
  Tart??malar?n gidi?at? ve milletvekillerinin a??klamalar?na bakan Dilovas? halk?; ?Bu sefer, galiba sorunumuzu Meclis ciddiye al?p bir ??z?m yoluna gidecek? duygusuna kap?ld?. Ama, Meclis cenah?ndan gelen haberler hi? de ?yle olmad?. Meclis, Dilovas??nda; ?halk?n, b?lgede ?al??an i??ilerin ve ailelerinin oturdu?u iki k?y?n bo?alt?lmas?n?? istemi?. Yani; ?okullar? ortadan kald?rarak maarifin sorunlar?n? ??zmek? gibi bir ??z?m bulmu? Meclis!
  Bu y?zden de b?lge halk?; Meclis?ten gelen bu iste?e kar?? ??k?yor ve ?Biz de?il, sanayi buradan g?t?r?ls?n, insanlar?n oturmad??? b?lgeler ta??ns?n!? diyorlar. ??nk? b?lgeye yerle?en halk, neredeyse yar?m y?zy?ld?r burada oturuyor; bunun da ?tesinde ba?ka yere gidecek, yeni bir ya?am kuracak birikime sahip de?iller. Bu y?zden de; ?Niye biz gidelim, fabrikalar gitsin. ??nk? b?lgeyi kirleten, ya?anmaz hale getiren onlar? diyorlar.
  Hem tart??malar hem de ara?t?rmalar g?steriyor ki; Dilovas??ndaki sorun, ?yle iki k?y?n ba?ka yere nakledilmesiyle ??z?lecek bir sorun de?il. Tersine b?lgedeki kirlenme, Dilovas??ndan ?ok daha geni? bir alana yay?lm?? durumda. Gebze?den G?lc?k?e kadar olan sanayi b?lgesinde, Dilovas??na yak?n bir kirlenme var ve kanserden ?l?m oranlar? da Dilovas??ndan birka? puan az.(*) Bu nedenledir ki, ?ncelikle sanayinin k?r h?rs?n? s?n?rlayacak ?nlemlerden, i?letmelerin ?zelli?ine g?re ?ar?tma tesisleri?nin kurulmas? ve halk?n yerle?iminin, sa?l?kl? bir ?evreden sa?l?kl? konutlara ge?irilmesine dair kapsaml? bir ??z?mle ba?lanmas?n?n gerekti?i ortadad?r. Elbette bu ?nlemlerin, i?yerlerinde, i??i sa?l??? ve i? g?venli?i normlar?n?n tavizsiz uygulanmas?yla birle?tirilmesi gerekir.
  Ancak bu en acil ?nlemlerin uygulanmas? i?in bile, bilim ?evrelerinin, bu ger?eklere i?aret etmesi yetmez. Bu y?zden de, b?lgedeki i?letmelerde ?al??an i??iler ba?ta olmak ?zere, t?m b?lge halk?n?n art?k hayatlar?n? a??k?a ve dolays?z bir bi?imde tehdit eden bu aymazl??a kar?? m?cadele etmesi zorunludur. Burada da g?rev en ba?ta i??i ?rg?tleri olarak; i?yerlerindeki i??i sa?l??? ve i? g?venli?i ?nlemlerinin uygulanmas?ndan sorumlu olan sendikalara, konfederasyonlara d??er.
  K?sacas? ?n?m?zdeki s?re?; Dilovas??nda kirlili?in ?nlenmesi amac?yla gerekli tedbirlerin al?nmas? i?in, ?rg?tl? bir m?cadelenin ba?lat?lmas? d?nemidir. Bunun i?in hem b?lgede hem de ?lkede yeterli duyarl?l?k ortaya ??km??t?r. Ancak sorunun tam anlam?yla ray?na oturmas? i?in, bu b?lgede ?rg?tl? ?e?itli i?kollar?ndan i??i ve kamu emek?isi sendikalar? ile konfederasyonlar?n bu m?cadelenin merkezine gelmeleri gerekir. Gelmezlerse, sendika olma iddias?nda bulunmalar? bile ku?kuyla kar??lan?r.
  (*) ?imdi de Dilovas??na at?k tesisi kurulaca?? haberleri geliyor. Bu da, patronlar?n, yerel y?netimlerin ve h?k?metlerinin Dilovas??nda olanlardan hi?bir ?ey anlamak istemediklerini g?steriyor. Bu, ayn? zamanda m?cadele olmadan b?lgede kirlenmeyi ?nleyecek ?nlemlerin al?nmayaca??na da i?aret ediyor.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net