TCDD?de boykot ba?lad?

Birle?ik Ta??mac?l?k ?al??anlar? Sendikas? (BTS) ?zmir ?ube ?yesi TCDD ?al??an? memurlar, ??len yemeklerini yedikleri lokal ?zelle?tirilince boykota ba?lad?.


Birle?ik Ta??mac?l?k ?al??anlar? Sendikas? (BTS) ?zmir ?ube ?yesi TCDD ?al??an? memurlar, ??len yemeklerini yedikleri lokal ?zelle?tirilince boykota ba?lad?. Lokal i?letmesini alan ?irketin yemek fiyat?n? 1.25 YTL?den 2.5 YTL?ye ??karmas?na da tepki g?steren memurlar, ??irketin ??kard??? yeme?i yemeyece?iz? dediler.
Alsancak?ta bulunan TCDD 3. B?lge M?d?rl??? Lokali ?n?nde toplanan memurlar ad?na konu?an BTS ?zmir ?ube Ba?kan? B?lent ?uhadar, ge?ti?imiz y?l yemekli vagon i?letmecili?inin de ayn? ?irkete, komik bir rakamla verildi?ini belirtti. TCDD 3. B?lge y?netiminin ?imdi de ?al??anlar?n y?llard?r ??len yemeklerini yedi?i lokali pe?ke? ?ekti?ini s?yleyen ?uhadar, ?irketin hi?bir yat?r?m yapmad???n?, daha ?nceden lokalde bulunan ekipmanlar? kulland???n? kaydetti.
??zelle?tirmeyi kabul etmiyoruz?
Bu ?zelle?tirmede, ?al??anlar?n, kurumun, devletin yarar?na hi?bir durumun s?z konusu olmad???n? ifade eden ?uhadar, bu ?zelle?tirmeden sadece MERSA adl? ?irketin b?y?k k?r?n?n s?z konusu oldu?unu s?yledi. TCDD y?neticileriyle yapt?klar? g?r??melerden de sonu? ??kmad???n? belirten ?uhadar, ?TCDD?ye ait olan liman yemekhanesinden yararlanma iste?imiz de kabul edilmedi. Biz bu ?zelle?tirmeyi kabul etmiyoruz. MERSA isimli ?irketin ??kard??? yeme?i yemeyece?iz? dedi.
Lokal ?n?ne KESK?in ba?latt??? b?t?e referandumu i?in sand?k kuran BTS ?yeleri, herkesi ?Halk i?in b?t?e? talebiyle oy kullanmaya ?a??rd?. (?zmir/EVRENSEL)
Kampanya ba?lad?
SES Tunceli ?ubesi, h?k?metin sa?l?k politikalar?na kar?? imza kampanyas? ba?latt?.
?Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? ?a?r?s? yapan SES ?yeleri, Sanat Soka???nda imza stand? a?t?lar. Burada a??klama yapan SES Tunceli ?ube Ba?kan? Veli S?ylemez, h?k?metin uygulad??? politikalar nedeniyle sa?l?kta e?itsizli?in artt???na dikkat ?ekti. S?ylemez, 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyeceklerini ilan ederek, halka kamusal sa?l?k sistemini talep etme ve sa?l?kta y?k?m? durdurmak i?in birlikte m?cadele etme ?a?r?s? yapt?. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net