??sizlik artmaya devam ediyor

T?rkiye?de ger?ek i?sizlik oran? a?ustos ay?nda ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 1.2 puanl?k art??la y?zde 18.9?a ula?t?. ??siz say?s? ise 5 milyon 235 bin oldu.


T?rkiye?de ger?ek i?sizlik oran? a?ustos ay?nda ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 1.2 puanl?k art??la y?zde 18.9?a ula?t?. ??siz say?s? ise 5 milyon 235 bin oldu.
T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K), ?e?itli uluslararas? standartlara g?re yapt??? s?n?flamada, ?zellikle i?siz oldu?u halde i? bulmaktan umudunu kesti?i i?in i? aramayan, ancak i? bulsa hemen ?al??abilecek durumda olanlar? i?g?c?ne ve dolay?s?yla i?siz say?s?na dahil etmiyor.
Bunun yan? s?ra mevsimlik ?al??t??? i?in o mevsimde i?i olmayanlar da i?g?c?ne ve i?sizler aras?na al?nm?yor.
Eksik istihdam olarak nitelendirilen, bir i?te ?ok k?sa s?reli ?al??an ve daha fazla ?al??abilecek durumda olanlarla, ger?ek mesle?inde ?al??mad??? i?in i? arayanlar ise i?g?c?ne dahil edildi?i halde i?siz kabul edilmiyor.
T??K?in A?ustos 2006 d?nemine (temmuz-a?ustos-eyl?l) ili?kin hanehalk? i?g?c? ara?t?rmas?n?n sonu?lar?na g?re, T?rkiye?de 1 milyon 959 bin ki?i i? bulmaktan umudunu kesti?i i?in i?g?c?ne dahil edilmiyor. Mevsimlik ?al??anlardan 142 bin ki?i de i?g?c?ne ve i?sizler aras?na al?nmad?. T??K?in bu nedenlerle i?siz ordusuna dahil etmedi?i ?i?sizlerin? say?s? 2 milyon 101 bin ki?iyi buluyor.
S?z konusu ki?iler i?g?c?ne dahil edildi?inde ise T?rkiye?deki toplam i?g?c? 25 milyon 622 bin ki?iden 27 milyon 723 bin ki?iye ??k?yor.
Bir i?te ?ok k?sa s?reli ?al??an ve daha fazla ?al??abilecek durumda olanlarla, ger?ek mesle?inde ?al??mad??? i?in ya da i?inden memnun olmad??? i?in i? arayan 791 bin ki?i istihdama dahil ediliyor. ?stihdam oran?ndan eksik istihdam olarak tan?mlanan bu rakam d???ld???nde, T??K?in 23 milyon 279 bin ki?i olarak belirledi?i istihdam oran? 22 milyon 488 bin ki?i olarak belirlendi.
Art?? y?zde 1.2
Eksik istihdam, i? bulmaktan umudunu kesenler ve mevsimlik ?al??anlar?n da i?g?c?ne dahil edilmesiyle birlikte T??K?in y?zde 9.1 olarak a??klad??? i?sizlik oran? y?zde 18.9?a ??k?yor.
Ge?en y?l?n ayn? d?neminde T??K?in y?zde 9.4 olarak a??klad??? i?sizlik oran? y?zde 17.7 d?zeyinde bulunuyordu. Ger?ek i?sizlik oran?n?n a?ustos ay?nda ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 1.2 puan artt??? belirlendi.
T??K?in 2 milyon 343 bin ki?i olarak a??klad??? i?siz say?s? da 5 milyon 235 bin ki?iye ula?t?. Ger?ek i?sizlerin say?s? ge?en y?l?n ayn? d?neminde ise 4 milyon 763 bin ki?i d?zeyinde bulunuyordu. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net