AB, tar?m?n ?l?m?ne al??t?r?yor

TMMOB?a ba?l? Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) ?stanbul ?ubesi, Kad?k?y Belediyesi Bostanc? K?lt?r Merkezi?nde, ?AB s?recinde T?rkiye tar?m politikalar?, avantajlar?, dezavantajlar?? konulu bir seminer d?zenledi.


TMMOB?a ba?l? Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) ?stanbul ?ubesi, Kad?k?y Belediyesi Bostanc? K?lt?r Merkezi?nde, ?AB s?recinde T?rkiye tar?m politikalar?, avantajlar?, dezavantajlar?? konulu bir seminer d?zenledi. Ziraat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Ahmet Atal?k??n a??l?? konu?mas?n? yapt??? seminer 3 saat s?rd?.
AB ile imzalanan M?zakere ?er?eve Belgesi?nden, tar?mda s?bvansiyonlar?n kald?r?lmas?na ili?kin DT? dayatmalar?na kadar bir?ok konunun ele al?nd??? seminerde, ZMO Ba?kan? G?khan G?nayd?n, konuyu t?m boyutlar? ile ele alan uzun bir sunum yapt?. Konu?mas?na g?da g?venli?inin ?nemine dikkat ?ekerek ba?layan G?nayd?n, AB?nin ortaya ??k???n? ve tarihsel geli?imini ?zetledikten sonra, T?rkiye?nin alt?na imza att??? uluslararas? anla?malarla tar?msal ?retimdeki geriye d?????n? istatistiklerle destekleyen veriler sundu. Tar?ma verilen deste?in AB, DT?, IMF ve DB dayatmalar?yla yok olma noktas?na getirildi?ini aktaran G?nayd?n, tar?mdaki s?bvansiyonlar?n d???r?lmesinden sonra, tar?msal ?retimdeki d????? g?steren tablolarla AB ve ABD?deki ?r?nlerin art??lar?n? g?steren tablolar? mukayese etti. G?khan G?nayd?n, AB ve ABD?nin geli?en, geli?mekte olan ?lkelere s?bvansiyonlar? kald?rmas? i?in DT? arac?l???yla bask? yaparken, kendi i?inde tar?ma b?y?k destekler verdi?ine vurgu yapt?. ?eker pancar?, t?t?n gibi ?r?nleri buna ?rnek g?steren G?nayd?n, T?rkiye?de ??kar?lan yasalarla bu ?r?nlerdeki miktar?n gittik?e ba? a?a?? indi?ini s?yledi. T?rkiye?nin tar?msal ?retim yap?labilecek ?ok b?y?k miktarda tar?m arazisine sahip oldu?unu belirten G?nayd?n, tar?mda izlenilen yanl?? politikalarla ?ift?inin topra?a k?st?r?ld???n? ve tar?mdan kopart?ld???n? kaydetti.
?hracat d??ecek
T?rkiye?de 2004-2005 y?llar? aras? tar?mdan kopan n?fusun, 1980?2004 y?llar? aras?nda ?ift?ili?i b?rakan n?fusa e?it oldu?unu ifade etti. Tar?m?n d?? sat?mdaki tutar?n?n, f?nd???n ?nceki y?llardaki y?ksek fiyat? nedeni ile 2 milyar dolar? buldu?unu bildiren G?nayd?n, bu y?l f?nd??a verilen d???k fiyat nedeni ile bu rakam?n da 400-450 milyon dolara gerileyece?ini s?yledi. AB ile imzalanan M?zakere ?er?eve Belgesi?nde, T?rkiye?den, AB?den gelen tar?msal ?r?nlere uygulad??? g?mr?k vergilerinin kald?r?lmas?n?n istendi?ini aktaran G?nayd?n, ?B?yle bir durumda zaten ?ok b?y?k destek g?ren AB?deki ?r?nlerle rekabet edemeyen T?rkiye, tar?mda b?y?k darbe yiyecektir. T?rkiye ?u an ?nemli tar?msal ?r?nlerini d??ardan gelen geneti?i de?i?tirilmi? ?r?nlere kar?? y?ksek g?mr?k duvarlar? ile korumaya ?al???yor. Buna ra?men piyasada b?y?k bir yabanc? pay? var. E?er bu vergiler de kald?r?l?rsa T?rkiye?de ?ift?ilik yapacak kimse kalmayacak? dedi. AB?nin tar?msal ?r?nlere uygulanan g?mr?k vergilerinin kald?r?lmas? iste?ini kademe kademe yerine getirmeye ?al??t???n? belirten G?khan G?nayd?n ?Bu t?pk? kurba?a deneyinde oldu?u gibi bir s?re?. Kurba?ay? s?cak suya atarsan?z hemen s??ray?p o sudan ??kar ama kurba?ay? ?l?k bir suya at?p yava? yava? ?s?t?rsan?z kurba?a hi?bir ?ey anlamaz, duruma uygunluk g?sterir. T?pk? bu deneyde oldu?u gibi AB de her ?eyi bir kerede istemiyor. Y?kselecek tepkiye kar?? isteklerine yava? yava? hayat veriyor? diye konu?tu.
Siyaset ticaret sarmal?
Cargill?e tan?nan imtiyazlara da de?inen G?nayd?n, t?pk? Cargill olay?nda oldu?u gibi ??kar ?at??malar? nedeni ile Bio Koruma Yasas??n?n 4 y?ld?r Meclis?ten ge?medi?ini ifade etti. Cargill?e ?zel yasalar ??kar?ld???n? hat?rlatan G?nayd?n, birinci derecede tar?m arazi ?zerine kurulan Cargill tesisleri i?in Bush?un Ba?bakan Erdo?an?dan ?zel istekte bulundu?unu hat?rlatt?. Bush?un iste?ini yerine getirmek i?in b?rokratlar?n kafa patlat?p gizli toplant?lar yapt???n? s?yleyen G?nayd?n, ticaret siyaset sarmal?na dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net