Yine suikast yine provokasyon

L?bnan?da h?k?met krizinin en kritik g?nlerinden birinde, ?nde gelen H?ristiyan siyaset?i ve Sanayi Bakan? Piyer Cemayel ?ld?r?ld?.


L?bnan?da h?k?met krizinin en kritik g?nlerinden birinde, ?nde gelen H?ristiyan siyaset?i ve Sanayi Bakan? Piyer Cemayel ?ld?r?ld?.
Sin el-Fil semtine giderken konvoyuna silahl? ki?ilerin ate? a?mas? ?zerine a??r yaralanan 34 ya??ndaki Cemayel hastaneye kald?r?ld?, ancak kurtar?lamad?.
Eski devlet ba?kan? Emin Cemayel'in o?lu olan Piyer Cemayel, Pahalange Partisi'nin bir ?yesi ve Saad Hariri ba?kanl???ndaki parlamentodaki Suriye kar??t? ?o?unlu?un destek?isiydi. Maruni olan Cemayel?in yine devlet ba?kan? olan amcas? Be?ir Cemayel de 1982'de suikasta kurban gitmi?ti.
Sinyora?n?n ?a?r?s? g?me gitti
Cemayel suikast?, L?bnan??n koltu?u sallanan ABD ve Avrupa destekli Ba?bakan?n?n uzla?ma ?a?r?s?ndan yaln?zca birka? saat sonra ger?ekle?ti.
Ba?bakan Fuad Sinyora, Beyrut'ta d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Hizbullah'?n giri?imiyle 6 bakan?n h?k?metten istifa etmesiyle ba?layan h?k?met-muhalefet diyalo?unun yeniden ba?lamas? i?in ?a?r?da bulundu. Sokak g?sterilerini engellemek i?in her t?rl? diyalo?a haz?r oldu?unu belirten Sinyora, ?Kimseye bask? uygulamadan, kimsenin bize bask? uygulamas?na izin vermeden, hi?bir grubu di?erine tercih etmeden, ba??ms?z, ?zg?r ve haysiyetli bir ya?am arzu ediyoruz? diye konu?tu. Sinyora, ?demokratik de?erlerden en k???k bir sapma meydana gelmesi durumunda, halk?n bunun bedelini ?ok a??r ?demek zorunda kalaca??n?? da s?zlerine ekledi.
Ancak g?zlemciler, Sinyora'n?n, muhalefetin h?k?mette temsili konusunda herhangi bir tavizde bulunmamas? halinde Hizbullah'?n uzla?maya yana?mayaca??n? belirtiyor.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, h?k?meti d???rmek amac?yla sokak g?sterileri yap?lmas? i?in taban?na ?Haz?r olun? talimat? vermi? durumda.
ABD?den ?st? ?rt?l? su?lama
Cemayel suikast?n? k?nayan ABD, ?st? kapal? olarak Suriye ve ?ran?? su?lad?.
ABD D??i?leri Bakanl???ndan yap?lan a??klamada, L?bnanl? Bakana d?zenlenen suikast, ?ter?rizm? ve ?iktidardaki koalisyon h?k?metini y?ld?rma? olarak de?erlendirildi.
Suriye resmi haber ajans? SANA?ya a??klama yapan ?st d?zey bir Suriye yetkilisi ise, ?Bu al?ak?a eylem L?bnan'daki bar?? ve istikrar? yok etmeyi ama?l?yor? diyerek suikast? k?nad?.
?ngiltere D??i?leri Bakan? Margaret Beckett de, ?srail D??i?leri Bakan? Tzipi Livni ile birlikte d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, suikast? k?nayarak, ?B?y?k ?z?nt? duyduk. L?bnan'da zaten yeterince sorun vard?? ifadesini kulland?.(DI? HABERLER)
www.evrensel.net