?ran??n davet zamanlamas? dikkat ?ekti

?ran Cumhurba?kan? Ahmedinejad??n, Irak ve Suriye devlet ba?kanlar?na y?nelik daveti, Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani taraf?ndan kabul edildi. Suriye Devlet Ba?kan? Be??ar Esad??n da cumartesi g?n? Tahran?a gidebilece?i belirtiliyor.


?ran Cumhurba?kan? Ahmedinejad??n, Irak ve Suriye devlet ba?kanlar?na y?nelik daveti, Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani taraf?ndan kabul edildi. Suriye Devlet Ba?kan? Be??ar Esad??n da cumartesi g?n? Tahran?a gidebilece?i belirtiliyor.
Irak Devlet Ba?kan??na yak?n bir kaynak, Talabani?nin hem Ahmedinejad, hem de Esad ile g?r??ece?ini, fakat bir ??l? g?r??menin g?ndemde olmad???n? s?yledi. Ayn? kaynak, ?ran??n giri?imini ise, ?ABD?nin S?nni Suriye ile ?ii ?ran??n aras?n? bozmas?n? engelleme giri?imi? olarak yorumlad?.
?ran??n ?a?r?s?n?n, Bush y?netimine ?Suriye ve ?ran ile diyalo?a girmesi? ?a?r?lar?n?n yo?unla?t??? bir d?nemde yap?lacak olmas? dikkat ?ekiyor. Amerikan ABC News ajans?, geli?meyi ?Ahmedinejad??n yeni bir manevras?? olarak sunarak, ?Tahran??n Irak?ta ABD?yi bata?a saplayan kaostan yararlanmaya ?al??t???, ancak fazla kan d?k?lmesini de yararl? g?rmedi?i? yorumunu yapt?.
ABD D??i?leri Bakanl??? s?zc? yard?mc?s? Tom Casey ise, ?ran?? ?bildi?ini okumakla? su?layarak, Suriye?den ?sava???lar?n Irak?a giri?ini engellemesi taleplerini yineledi.
Ayn? talep, Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki taraf?ndan, 25 y?l sonra ilk defa Irak ile diplomatik ili?ki ba?latan Suriye D??i?leri Bakan? Velid El Muallim?e de iletildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net