AVRUPA GER?E?

 • Daha ?nce sadece bir iddia d?zeyinde olan Kanal 7 ile Y?MPA? aras?ndaki ili?ki, cumartesi g?n? Evrensel?de yay?nlanan belgelerle art?k sabitlenmi? bulunuyor.


  Daha ?nce sadece bir iddia d?zeyinde olan Kanal 7 ile Y?MPA? aras?ndaki ili?ki, cumartesi g?n? Evrensel?de yay?nlanan belgelerle art?k sabitlenmi? bulunuyor. Kanal 7?nin Avrupa?daki yay?n hakk?n? ?sat?n ald???? iddia edilen Media 7 Fernsehen GmbH?nin y?zde 99.5?i Y?MPA??a aitti ve Y?MPA? Verwaltungs GmbH?n?n iflas ettirildi?i i?in Media 7 GmbH?ya Alman devleti taraf?ndan el konuldu. ?flas i?lemleri halen devam ediyor.
  Nitekim yay?nlanan belgelerin do?ru oldu?u uzun y?llar Media 7?nin y?neticili?ini yapan, ?u anda Kanal 7?nin Avrupa Temsilcisi olan Mehmet G?rhan taraf?ndan da do?ruland?.
  Belgeler, Y?MPA???n T?rkiye?deki Kanal 7?yi Almanya?daki Media 7 ?irketi ?zerinden finanse etti?ini g?steriyor. Ancak, Kanal 7?nin T?rkiye ve Avrupa yetkilileri, bu y?llarda T?rkiye?ye ne kadar paran?n akt???n? s?r gibi sakl?yorlar.
  E?er ileri s?r?ld??? gibi, Media 7, Kanal 7?nin T?rkiye?deki yay?n hakk?n? elinde bulunduran Yeni D?nya A.?. ile g?n?l ili?kisinden ?ok ticari bir ili?kiye sahip idiyse, taraflardan beklenen, her iki ?irket aras?nda yap?lan ticari anla?malar?n, al?nan paralar?n kamuoyuna a??klanmas?d?r.
  Ama biliyoruz ki, bu a??kland???nda Almanya?da ya?ayan T?rkiye k?kenli i??ilerden ?k?r pay?? ad? alt?nda toplanan milyonlarca mark?n Media 7 ?zerinden Kanal 7?ye aktar?ld??? ayr?nt?lar?yla g?r?lecektir. Umar?z, bu konuda da ?n?m?zdeki g?nlerde somut bilgilere ula??r, ne kadar paran?n T?rkiye?ye transfer edilerek Kanal 7?nin finanse edildi?ine bir a??kl?k getiririz.
  Bizim sorunumuz, herhangi bir ?irketin ba?ka bir ?irketi sat?n almas?, sonra da iflas etmesi de?il. G?n?m?z kapitalist ili?kilerinde bu t?rden olaylar art?k s?radan bir hal alm??. Dolay?s?yla, i?in bu boyutu do?rusu bizi pek de ilgilendirmiyor.
  Bizi ilgilendiren; y?llarca eme?iyle ge?inen, ?oluk-?ocu?unun r?zk?ndan kesip tasarruf eden insanlar?n, birikimlerine bu ticari ili?kiler i?erisinde el konularak ma?dur edilmesidir. Din ve millet ad?na yola ??k?p, k?r pay? vaat eden ??slami sermaye?nin de, t?pk? di?er sermaye kesimleri gibi y?llar?n al?n terini ayaklar alt?na alarak, k?r? her ?eyin ?zerine ??karmas?d?r...
  Y?MPA???n camilerde hocalar ve dinci ?rg?tlerin deste?iyle, ?faiz haram, k?r ortakl??? helal?, ?Alman bankas?na paras?n? faize yat?ran anas?yla zina etmi? oluyor? edebiyat?yla toplad??? paralar?n Kanal 7?ye aktar?ld???, art?k gizlenemez bir haldedir.
  Elimizde Y?MPA? Verwaltungs GmbH?n?n tutmu? oldu?u iki adet kasa raporu var. Bunlardan birisi 01.03.2000 tarihli. Raporun gelir hanesinde, 16 vatanda?tan al?nan toplam 499 bin mark yaz?l?. En fazla paray?, 100 bin mark ile, aynen yaz?yorum ?Veyis A?kg??? (Muhtemelen do?rusu Veysi A??kg?z?d?r) vermi?. Gider hanesinde 9 vatanda?a yap?lan 230 bin 500 mark geri ?deme ve Media 7?ye verilen ?600 bin mark bor?? yer al?yor.
  19.04.2000 tarihli kasa raporunda da tablo ayn?. Gelir b?l?m?nde 26 ki?iden al?nan 536 bin 840 mark yaz?l?. Bu listede en fazla paray? 80 bin mark ile G?ldane Duman vermi?. Ayn? raporun gider hanesinde Media 7?ye 1 milyon 800 bin mark bor? verildi?i yaz?l?.
  Mehmet G?rhan??n, ?Y?MPA? bize bor? vermedi, sermaye art?r?m? i?in para verdi? a??klamas?n? bir kez daha hat?rlatal?m...
  01.03.2000?de kasadaki para 8 milyon 675 bin 453 mark iken, bu 19.04.2000?de 10 milyon 257 bin 118 marka ??k?yor.
  Kasa raporlar?nda yer alan gelir ve giderlere bak?ld???nda, i??ilerden al?nan paran?n bir b?l?m?n?n Media 7?ye, yani Kanal 7?ye gitti?i g?r?l?yor. Denilebilir ki, Y?MPA??tan Media 7?ye aktar?lan 9 milyon 100 bin mark?n, neredeyse t?m? i??ilerden topland? ve Kanal 7?ye aktar?ld?.
  Bu kanal?n genel se?imler ?ncesi ve sonras?nda Recep Tayyip Erdo?an ve AKP?yi a??k bir ?ekilde destekledi?i biliniyor.
  B?t?n bunlara ra?men Ba?bakan Erdo?an ??k?p, ?Bana ne, onlar Kanal 7?nin kendi i? i?leri? diyebilir mi? Derse sak?n ?a??rmay?n.
  O bizden, bu sefer Kanal 7?nin, Y?MPA???n AKP?ye para aktar?p aktarmad???n? kan?tlamam?z? isteyecektir. Biliniyor ki; siyasi partiler genellikle kendi g?r??lerini yaymak i?in para harcayarak medya organlar? kuruyorlar. AKP ise para harcamadan, i??ilerden ?k?r ortakl???? ad? alt?nda toplanan paralarla d?nen bir ?ark?n ?zerine oturarak propagandas?n? yapt?. Olay bu kadar a??k.
  Erbakan ve arkada?lar? taraf?ndan ?Milli G?r????n propagandas?n? yapmak ?zere kurulan Kanal 7, Y?MPA? vb. ?Anadolu sermayesi?, Erdo?an-Erbakan ayr??mas?nda, t?pk? ??stanbul sermayesi? gibi Erdo?an?dan yana tutum almay? ye?ledi. Yani, Mili G?r?? i?erisindeki b?l?nmede Y?MPA?, Erdo?an?dan yana tutum ald?, maddi olanaklar?n? bu y?nde kuland?. Kanal 7?nin Erbakan??n elinden ??k?p Erdo?an??n eline ge?mesinin arkas?nda bu ili?ki yat?yor.
  Y?MPA?, Kanal 7 ve AKP aras?ndaki bu maddi ve manevi birlik, Dursun Uyar?a neden halen dokunulmad???, AKP?li bakanlar?n neden Avrupa?da Y?MPA? ma?azalar?n?n a??l??lar?nda boy g?sterdi?i konusunda yeterince ipucu veriyor.
  Ama, ger?ekler a???a ??kt?k?a y?zbinlerce ma?dur, er ya da ge? hem Uyar hem de Erdo?an??n yakas?na yap??acakt?r.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net