?Halk orduyu bek?i istemiyor?

T?rkiye Ekonomik ve Sosyal Et?dler Vakf? (TESEV) ?De?i?en T?rkiye?de Din, Toplum ve Siyaset? ba?l?kl? ?al??may? duyurdu. TESEV?in ara?t?rmas?, 1999?dan 2006 y?l?na dek halk?n ?dindarla?t???n?? kaydederken ?te yandan ?ok b?y?k k?sm?n?n ise ??eriat istemedi?ini? ortaya koyuyor.


T?rkiye Ekonomik ve Sosyal Et?dler Vakf? (TESEV) ?De?i?en T?rkiye?de Din, Toplum ve Siyaset? ba?l?kl? ?al??may? duyurdu. TESEV?in ara?t?rmas?, 1999?dan 2006 y?l?na dek halk?n ?dindarla?t???n?? kaydederken ?te yandan ?ok b?y?k k?sm?n?n ise ??eriat istemedi?ini? ortaya koyuyor.
T?rkiye genelinde 23 ilde 18 ya? ve ?zeri 1492 ki?iyle y?z y?ze yap?lan ara?t?rman?n sonu?lar? Conrad Otel?de duyuruldu. Toplant?n?n a??l?? konu?mas?n? TESEV Y?netim Kurulu Ba?kan? Can Paker yaparken, moderat?rl??? ise Zaman gazetesi k??e yazar? Etyen Mah?upyan ?stlendi. Toplant?n?n di?er konu?mac?lar? olan Sabanc? ?niversitesi ??retim ?yesi Do?. Dr. Ali ?arko?lu ve Bo?azi?i ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Binnaz Toprak ise slayt g?sterisi yard?m?yla ?al??ma hakk?nda bas?n mensuplar?n? bilgilendirdiler.
Demokratik ve ?liberal? tart??ma!
A??l?? konu?mas?n? yapan Can Paker, ?Sosyolojik olarak irtica tehlikesi g?z?km?yor, T?rk halk? ?eriat istemiyor, ba? ?rtme ?sorunu? ise azal?yor? dedi. Ara?t?rma sonucunda, ?orta s?n?f hakimiyetinin de artt???n?n ortaya ??kt???n?? ileri s?ren Paker, halk?n sorulara verdi?i yan?tlardan ?laikli?in devam? (korunmas?) i?in orduya gereksinim duyulmad???? ve yine ?din ad?na ter?rizme (intihar eylemleri) de sava? ortam?nda olunsa dahi kar?? oldu?u? gibi ?arp?c? sonu?lar?n ortaya ??kt???n? kaydetti. Toplumun yap?s?nda ?biz? ve ??tekiler? gibi iki kavram?n yerle?ik oldu?unu s?yleyen Paker, bunun ?demokratik ve liberal toplumlarda kolayca tolere edilemeyece?ini? ifade etti.
Zaman ge?tik?e ?laik? ve ?dindar? iki cemaat olu?tu?unu kaydeden Etyen Mah?upyan ise, ara?t?rman?n birbirini desteklemeyen iki sonucu ortaya ??kard???n? dile getirdi. Mah?upyan, ?dindarl?k artarken, ba?nazl?k azal?yor? ifadelerini kulland?.
Prof. Dr. Binnaz Toprak da, 1999 y?l?nda halk?n yine dindar oldu?unu fakat, farkl? dinlere de sayg? duyuyor oldu?unu savunarak, ?imdi ise dindarl???n artmas?yla birlikte farkl? dinden olana ho?g?r?n?n azalma g?sterdi?ini kaydetti.
Do?. Dr. Ali ?arko?lu ise, Ba?bakan Erdo?an??n son g?nlerde s?k?a tekrarlad??? ?T?rkiye vatanda?l???? tan?m?na ters olan bir geli?meden bahsetti. ?arko?lu, bu ?al??man?n, halk?n ?vatanda?l?k? tan?m?ndan, ??mmet?ili?e? do?ru kayd???n? ortaya koydu?unu s?yledi.
?te yandan, toplant?n?n son b?l?m?nde bir dinleyicinin, ?AKP?nin iktidara geldi?i d?nemdeki iddialar?yla pek bir ?ey yapamad??? gibi bir yorumun yap?l?p yap?lamayaca??? sorusunun yan?tlanmas?na Paker ve Mah?upyan engel oldu. (?stanbul/EVRENSEL)
Can Soylu
www.evrensel.net