Sanat fuar? kap?lar?n? a?t?

Yerli ve yabanc? bir?ok sanat galerisi ve sanat??n?n eserlerini sanatseverlerle bir arada sunma imkan? buldu?u Art?stanbul 2006?da, resimden heykele plastik sanatlar?n ?e?itli dallar?ndan yap?tlar sergileniyor.


Yerli ve yabanc? bir?ok sanat galerisi ve sanat??n?n eserlerini sanatseverlerle bir arada sunma imkan? buldu?u Art?stanbul 2006?da, resimden heykele plastik sanatlar?n ?e?itli dallar?ndan yap?tlar sergileniyor.
Sanat Galericileri Derne?i?nin yeni proje ortaklar? dDf-Dream Design Factory ve ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi ile birlikte d?zenledi?i T?rkiye?nin en b?y?k sanat fuar? Art?stanbul 2006 ba?lad?.
Karak?y Sal?pazar??nda bulunan Antrepolar?da ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, Sanat Galericileri Derne?i Ba?kan? Do?an Paksoy ve dDf temsilcisinin kat?l?m?yla a??l??? yap?lan fuarda ?nl? perk?syonist Burhan ??al da k???k bir g?steri sundu. Bu y?l ?Ba?lant?/Ceonnection? temas?n? ta??yan Art?stanbul 2006, her y?l artan kat?l?m talepleri ve ziyaret?i say?s? g?z ?n?ne al?narak, profesyonel bir kurumsalla?ma ?er?evesinde yeniden yap?land?r?ld?.
62 galeri kat?l?yor
?stanbul?da d?zenlenen sanatsal etkinlikler aras?nda en ?ok ilgi g?ren fuarlardan biri olan Art?stanbul?a bu y?l 120?nin ?zerinde galeri kat?lma talebinde bulundu. Ancak, etkinlik alan?n?n k?s?tl? olmas? nedeniyle sadece 62 galeri eserlerini sergileyebildi. Kat?lacak galerilerin se?imi bir se?ici kurul taraf?ndan uluslararas? fuarlarda benimsenen kriterlere g?re ger?ekle?tirildi. ?o?unlu?u yerli olan galeriler aras?nda 8 farkl? ?lkeden yabanc? sanat galerileri de fuara kat?l?yor. ?svi?re?den Galerie du Tir, Hollanda?dan Galerie Maas, ABD?den Otto Art bunlardan birka? tanesini olu?turuyor.
Fuarda ayr?ca ?Koleksiyonerlerden Se?ki? ad?yla bir sergi a??ld?. Murat Pilevlenili?nin dan??manl???n? ?stlendi?i sergi, T?rkiye?nin ?nemli koleksiyonerlerinden se?kin eserleri i?eriyor. Bu y?l d?zenlenecek Gen? Sanat??lar Resim Yar??mas??n?n konusu Art?stanbul?un ana temas? ile ayn?. Yani ?Ba?lant?/Connection? olarak belirlendi. Her y?l geleneksel olarak d?zenlenen yar??maya 35 ya??n? ge?memi? t?m gen? sanat??lar kat?labiliyor. Dereceye girenlere ?d?llerin verilece?i yar??maya ba?vurular sona ermi? bulunuyor. D?zenleyen kurulu?lar?n 100 bin ziyaret?i bekledi?i fuar, 26 Kas?m tarihine kadar ziyaret?e kabul edecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net