Bursa Foto?raf G?nleri ba?lad?

Bursa B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan bu y?l 16.?s? d?zenlenen Foto?raf G?nleri, Foto?raf Sanat??s? Ara G?ler?in ?onur konu?u? olarak kat?ld??? ?Bursa Hat?ras?? foto?raf?n?n ?ekimiyle ba?lad?.


Bursa B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan bu y?l 16.?s? d?zenlenen Foto?raf G?nleri, Foto?raf Sanat??s? Ara G?ler?in ?onur konu?u? olarak kat?ld??? ?Bursa Hat?ras?? foto?raf?n?n ?ekimiyle ba?lad?. Bursa B?y?k?ehir Belediye Ba?kanvekili Recai Ekmek?i, 16. Foto?raf G?nleri?nin a??l???nda yapt??? konu?mada, sanat?n bir e?lence arac?ndan daha ?ok toplumsal ya?am?n her alan?nda daha iyinin ve daha do?runun estetik bir dille ifadesi oldu?unu s?yledi.
Foto?raf G?nleri?nin bu y?l ge?en y?llardan ?ok farkl?, zengin i?eriklikle ger?ekle?ece?ini belirten Ekmek?i, etkinlik kapsam?nda a??lan Ara G?ler?in eserlerinden olu?an ?Ara?dan se?meler?, 100 foto?raf sanat??s?n?n ?Bir Damla da Siz Olun? ?a?r?s?yla L?bnanl? ?ocuklar i?in ger?ekle?tirdi?i ?100 Sanat?? - 100 Foto?raf? ve Saner ?en?in ?Irak?ta Ya?ma? adl? foto?raf sergilerinin 30 Kas?m Per?embe g?n?ne kadar Tayyare K?lt?r Merkezi?nde ?cretsiz gezilebilece?ini bildirdi. Foto?raf G?nleri?nde ?Bir Damla da Siz Olun? isimli kampanyas?ndaki foto?raflar?n sat???ndan elde edilecek gelirin K?z?lay arac?l???yla L?bnanl? ?ocuklara g?nderilece?ini anlatan Ekmek?i, ayr?ca yine ge?ti?imiz y?llardan farkl? olarak, foto?raf sanat?n?n sevdirilmesi amac?yla bu y?l ??rencilere ?cretsiz foto?raf makinesi da??tarak uygulamal? foto?raf e?itimi derslerinin de verilece?ini dile getirdi.
Ekmek?i konu?mas?n?n ard?ndan usta Foto?raf?? Ara G?ler ile Bur?ak Evren?in yan? s?ra B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard?mc?s? Sabri Yal?n, BKSTV Ba?kan? Ahmet Erd?nmez, B?y?k?ehir Belediyesi K?lt?r ??leri Daire Ba?kan? G?lay Y?ld?r?m ve eski B?y?k?ehir Belediye ba?kanlar?ndan Erdem Saker?le birlikte foto?raf g?nlerinin a??l?? kurdelesini ?Bursa Hat?ras?? foto blo?unun ?n?nde kesti. Ekmek?i, daha sonra Ara G?ler?in yan? s?ra di?er sergileri de gezerken ald??? bir foto?rafla L?bnanl? ?ocuklara destek oldu. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net