Pera?da festival zaman?

Pera Fest? 2006 ve ?i?li Belediyesi i?birli?i ile yap?l?yor. ?Kuzey-G?ney M?zisyenleri Bulu?mas??n?n hedeflendi?i festival yar?n ba?layacak ve 3 Aral?k?a kadar s?recek.


Pera Fest? 2006 ve ?i?li Belediyesi i?birli?i ile yap?l?yor. ?Kuzey-G?ney M?zisyenleri Bulu?mas??n?n hedeflendi?i festival yar?n ba?layacak ve 3 Aral?k?a kadar s?recek. ?i?li Belediyesi?nin ?Bar?? Kenti ?stanbul? projesinin ilk ad?m? olarak d?zenledi?i ?Bar?? i?in Kuzey-G?ney M?zisyenleri Bulu?mas?? da 25 Kas?m ? 3 Aral?k tarihleri aras?nda yap?lacak.
Pera Fest? bu y?l t?m?yle m?zik alan?ndaki etkinliklere ayr?ld?. Toplam 37 etkinli?in yer ald??? festival, 23 Kas?m ak?am? Nardis?te ger?ekle?ecek Norve??li ?nl? m?zisyen yazar Ketil Bj?rnstad??n konseri ile ba?layacak. Jan Garbarek?in piyanisti olarak da tan?nan Bj?rnstad, T?rkiye?deki bu ilk konserinde Norve??in ?nl? ?ark?c?s? Anneli Drecker ile birlikte sahne alacak.
Festivalin di?er konserleri aras?nda, Alan Blessing, Senem Diyici ve Okay Temiz ??l?s?n?n Nardis?te verece?i konser, ?talyan K?lt?r Merkezi?nde yer alacak ?G??ebe ?ark?lar? adl? konser, Pera M?zesinde ger?ekle?ecek ?Lozan M?badilleri Vakf? Korosu? dinletisi, Babylon?da yer alacak ?nl? Makedon grubu Esma Recepova & Ensemble Teodosievski?nin ve Techno Roman grubunun konserleri, Onay Sanat Merkezi?ndeki [email protected]? ve ??ellissima? konserleri yer al?yor.
Eleni Karaindrou geliyor
Festivalin kapan?? konseri ise ?i?li Belediyesi?nce d?zenlenen ?Bar?? ??in Kuzey-G?ney M?zisyenleri Bulu?mas?? ?er?evesinde, 3 Aral?k?ta L?tfi K?rdar?da ger?ekle?ecek Eleni Karaindrou konseri. Theo Angelopoulos filmlerinin bestecisi olarak t?m d?nyada b?y?k bir ?n sahibi olan ve T?rkiye?de de ?ok sevilen Karaindrou?ya, Yunanistan?dan gelecek be? solist ve Erol Erdin? y?netiminde Hacettepe ?niversitesi Senfoni Orkestras? e?lik edecek.
?Bar?? i?in Kuzey-G?ney M?zisyenleri Bulu?mas?? ise Filistinli ?ark?c? Kamilya Jubran??n 25 Kas?m?da Frans?z K?lt?r Merkezi?nde verece?i konserle ba?layacak. Bu ?er?evedeki bir ba?ka etkinlik de, 27 Kas?m?da Frans?z K?lt?r Merkezi?nde ger?ekle?ecek ?M?zik ve Bar??? temal? uluslararas? konferans. ?Freemuse? i?birli?i ile ger?ekle?ecek konferansa 10?u a?k?n ?lkeden m?zisyen ve ara?t?rmac?lar?n kat?lmas? bekleniyor. Konferans kat?l?mc?lar?ndan, Simon Broughton?un ?Sessizli?i Y?rtmak: Afganistan??n M?zi?i? ve ?Tasavvuf Ruhu : ?slam ?lkelerinde Sufi M?zik? ba?l?kl? belgeselleri de ayn? g?n Frans?z K?lt?r Merkezi?nde g?sterilecek. Ak?am ise, Babylon?da ??? Kad?n? grubunun ve konuk m?zisyenlerin kat?laca?? ?Bar???n Sesleri? konseri yer alacak.
Konferans?n kat?l?mc?lar? aras?nda Ervin Bonecz (Bar?? i?in Sanat??lar Birli?i - ADAP), Z?lf? Livaneli (UNESCO), Ay?e T?t?nc? (Bar?? Giri?imi), Layla Al Zubeidi (L?bnan), Jason Carter (?ngiltere/Finlandiya), Roger Lucey (G?ney Afrika), Lemez Lovaz (?ngiltere), Maya Medich ( Bosna Hersek), Ole Reitov (FREEMUSE / Danimarka), Mirwaiss Sidiqi (Aga Han Vakf? /Afganistan), Ali R?za Binbo?a (MESAM), Ayla Erduran, Kudsi Erguner, Faz?l Say, Nejat Yava?o?ullar?, Mazlum ?imen, Cahit Berkay, Erkan O?ur, Birol Topalo?lu, Aylin Asl?m, Murat Ertel, Fuat Saka, Okay Temiz gibi Bulunuyor.
?ran?dan konuklar
27 Kas?m ak?am? Babylon?daki performansa ise, ?ranl? sanat??lar Mahsa ve Marjan Vahdat, Atabak Elyasi, ?ngiltere?den Lemez Lovaz, Danimarka?dan MC Tia, Irak as?ll? Amerikal? m?zisyen Stephan Smith- Said ve Vedat Sakman kat?lacak. Festivalin s?yle?i ve panellerinin t?m? de m?zik konusuna ayr?lm??. Programda, Melih Duygulu?nun ??ingene M?zi?i?, G?khan Ak?ura?n?n ??stanbul?un Emprezaryolar? Tarihi? ba?l?kl? s?yle?ilerinin yan? s?ra, ?Osmanl??n?n M?zikal Renkleri? ba?l?kl? bir panel, Evin ?lyaso?lu?nun yapaca?? B?lent Tarcan konulu bir s?yle?i, ?stanbul Devlet Tiyatrosu?nun sahneledi?i ?Amadeus? oyunu ?st?ne y?netmen Can G?rzap ve oyuncular?n kat?laca?? bir s?yle?i ve ?stanbul Devlet Opera ve Balesi?nin sahneleyece?i ?Macbeth? operas?n?n pr?miyerinin ard?ndan y?netmen Yekta Kara?n?n ?Sakespeare-Verdi ?li?kisi? konulu s?yle?isi yer al?yor. Festivalin K?lt?r Bilincini Geli?tirme Vakf? i?birli?i ile d?zenledi?i K?lt?r Turu?nun bu y?lki temas? ise, ??stanbul?un M?zik ve E?lence Mekanlar??.
Filmler de var
Festivalin film programlar?n? ise, Nedim Hazar??n m?zik d?nyam?z?n Burhan ?cal, Mercan Dede, ?zcan Deniz, Ajda Pekkan, B?lent Orta?gil, Orhan Gencebay gibi ?nl? isimleri ?st?ne ger?ekle?tirdi?i 8 belgesel, ?Ezgili Y?rek : Ruhi Su? ve ?Edward??n Armonisi? adl? belgesel yap?mlar ve Joseph Losey?in ?Don Giovanni?si olu?turuyor.
Festival etkinliklerinin bir b?l?m? ?cretsiz izlenebilecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net