?stanbul?un b?y?l? sesi evrene yay?l?yor

Doublemoon?un art?k gelenek haline d?n??en; farkl? sesleri bir araya getirme ya da yerel olanla moderni birle?tirme ?abas?, ?East 2 West? serisinin d?rd?nc?s? olan ?Crossing Continents? adl? derleme ?al??mayla devam ediyor.


Doublemoon?un art?k gelenek haline d?n??en; farkl? sesleri bir araya getirme ya da yerel olanla moderni birle?tirme ?abas?, ?East 2 West? serisinin d?rd?nc?s? olan ?Crossing Continents? adl? derleme ?al??mayla devam ediyor.
Crossing Continents Anadolu?nun farkl? y?relerindeki m?zikal tecr?beleri modern zaman?n pratikleriyle bulu?turuyor. Balkan m?zi?inden rap?e, reggea?den dub?a, elektronica?ya varan farkl? m?zik tarzlar?n?n yer ald??? bu ?al??mada, yurt i?inden ve d???ndan bir?ok usta m?zisyenin bir ??len havas?nda kayna?t???na tan?kl?k ediyoruz. H?sn? ?enlendirici, Mercan Dede, Ayhan Sicimo?lu, Burhan ??al, ?lhan Er?ahin, Orhan Osman, Smadj, Selim Sesler gibi m?zisyenlerin de yer ald??? bu derleme alb?mle; ?stanbul?un bu?ulu ve b?y?l? sesi evrene yay?l?yor.
Karadeniz
?zellikle Yunan as?ll? prod?kt?r ve m?zisyen Savvas Pavlidis?in kendi m?zikal k?klerinden yola ??karak kurgulad??? toplulu?u Karadeniz, dinleyiciye ho? s?rprizler ya?at?yor. Pavlidis?in bir ?zelli?i de, m?zik tarihinde farkl? d?nemlerde kullan?lm?? enstr?manlar? bir arada kullanmas?. Bir yandan lir, ud gibi enstr?manlar? kullan?rken di?er yandan da elektronik sesleri ayn? potada eritiyor. Ayn? zamanda geleneksel Akdeniz melodilerini oryantalin, do?unun mistisizmiyle bulu?turmas? mesafeleri daha da yak?nla?t?r?yor.
Sabahat Akkiraz
M?zik hayata yorum kat?yor. O yoruma katk?da bulunan halk m?zi?imizin ?nemli seslerinden Sabahat Akkiraz ile Orient Expressions, ?Kayalar Merdim Merdim? isimli Ankara t?rk?s?ne ayr? bir ruh katarken, Shantel ise Baba Zula ile ger?ekle?tirdi?i ?K?saltmalar?daki remiksleriyle farkl? bir atmosfer yarat?yor. Sultan Tun??un Selda Ba?can ile seslendirdi?i ?Uzun ?nce Bir Yolday?m? t?rk?s?yle birlikte, Londral? Forty Thieves Orkestras??n?n ?Forgetten Tales? alb?m?n dikkat ?ekici di?er iki ?al??mas?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net