Do?an de?irmeninin suyu nereden?

Medya d?nyas?n? ?a??rtan iki finans olay? ?st ?ste geldi. ?nce Do?an grubu?nun y?zde 25?ine Axel Springer?in ortak oldu?u a??kland?. Arkas?ndan Do?an grubunun SAT1?e talip oldu?u a??kland?. Ancak hem Do?an grubuna bi?ilen de?er, hem de girilen ihale, beklenenin ?ok ?zerinde ??kt?. Almanya?daki finans ?evreleri ise, bunlar?n ?manevradan? ibaret oldu?u yorumunu yap?yor.


Medya d?nyas?n? ?a??rtan iki finans olay? ?st ?ste geldi. ?nce Do?an grubu?nun y?zde 25?ine Axel Springer?in ortak oldu?u a??kland?. Arkas?ndan Do?an grubunun SAT1?e talip oldu?u a??kland?. Ancak hem Do?an grubuna bi?ilen de?er, hem de girilen ihale, beklenenin ?ok ?zerinde ??kt?. Almanya?daki finans ?evreleri ise, bunlar?n ?manevradan? ibaret oldu?u yorumunu yap?yor.
Sabah??n genel yay?n y?netmeni Fatih Altayl?, Avrupa?n?n en b?y?k bankalar?ndan birinin y?neticisiyle yapt??? konu?may? k??esinde aktard?. ?smi verilmeyen bankac? ??yle dedi: ?Biz bankac?lara g?re ortada bug?n i?in bir sat?? falan yok. Axel?in bu al?m? yapt???na da kimse inanm?yor. H?rriyet dahil, toplam grup 2.6 milyar dolar ederken, ?ok da k?rl? olmayan TV taraf?n?n 1.9 milyar dolar etmesi de makul de?il. Bizce bu bir sat?? opsiyonu. Yani 2011?e y?nelik bir hareket. 2011?de hakiki fiyat belirlenecek gibi g?r?n?yor. Ama o zamandan ?nce bir fiyat olu?turma ?abas?. Axel Springer ise buradaki operasyona bir ?ekilde dahil oluyor.?
Financial Times gazetesinin yorumuna g?re daha ?nce SAT1?i almak isteyip de rekabet yasalar?ndan dolay? alamayan Almanya?n?n en b?y?k medya tekeli Axel Springer, bu sat?n alma i?ini Do?an grubunu kullanarak yapmak istiyor. ?zellikle dikkat ?eken ayr?nt?, Do?an grubunun almaya ?al??t??? ?irketin, Do?an??n tamam?ndan daha b?y?k olmas?. Bu nedenle Do?an??n Axel hesab?na hareket etti?i yorumunu yapan uzmanlar, ?irketin bu sayede kendi de?erini de art?rd??? fikrini ?ne s?r?yor.
Geli?meleri anlatan Fatih Altayl?, ?Bu manevraya ?apka ??karmak laz?m? yorumunu yapt?.
?zk?k ?ok sevin?li
H?rriyet yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k ise Do?an grubunun girmeyi planlad??? ihaleden dolay? ?ok heyecanl?yd?. ??irket kompleksini att???m an? ba?l?kl? bir yaz? yazan ?zk?k, ?Ben iflah olmaz bir iyimserim? dedikten sonra k?reselle?menin ?bizimki gibi geli?en pazarlar?n lehine ?al??t???n?? iddia etti. Patronu Ayd?n Do?an?a da ?vg?ler dizen yazar, yaz?s?n? ??yle bitirdi: ?Bu defa olay ?ok farkl?. Tabii bu sadece bir ba?lang??. ?halenin sonu?lanaca?? 12 Aral?k?a kadar epey s?re var. Yine de kendimi tutamay?p bu heyecan?m? sizlerle de payla?mak istedim.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net