23 Kasım 2006 00:00

Tek su?lu beyin de?il

Bilim insanlar? art?k ?izofreni gibi ruhsal hastal?klar?n sadece beyinle alakal? olmad???n? kabul ediyor.

Paylaş

Bilim insanlar? art?k ?izofreni gibi ruhsal hastal?klar?n sadece beyinle alakal? olmad???n? kabul ediyor. Sosyal fakt?rler de ruhsal rahats?zl?klara yol a??yor. ?ngiltere'de yap?lan bir ara?t?rmaya g?re, ?izofreni gibi ruhsal rahats?zl?klar sadece beyindeki aksakl?klardan de?il, ?e?itli sosyal fakt?rlerden de kaynaklan?yor. Ara?t?rmac?lar, son 30 y?ld?r hakim olan "psikiyatrik rahats?zl?klar beyinle alakal?d?r" anlay???n?n ve buna ili?kin tedavi y?ntemlerinin, toplumsal fakt?rleri de i?erecek ?ekilde g?zden ge?irilmesinin zaman?n?n geldi?ini belirtiyor.
Sosyal ya?ant? belirleyici
Ara?t?rma, ailesinden 1 y?ldan fazla bir s?re ayr? ya?ayan gen?lerin yeti?kinlik d?nemlerinde ruhsal rahats?zl?klar ge?irme ihtimalinin, 2.5 kat daha fazla oldu?unu ortaya koydu. ?ngiltere'de yap?lan bir ara?t?rma, ?izofreninin de aralar?nda oldu?u ruhsal rahats?zl?klar?n, da??lm?? ailelerden gelen ki?ilerde g?r?lme ihtimalinin daha y?ksek oldu?unu ortaya koydu. Ara?t?rmaya g?re 16 ya? ?ncesinde ebeveynlerden birisi veya her ikisinden de 1 y?ldan fazla bir s?reyle ayr? kalan gen?lerin, yeti?kinlik d?nemlerinde psikiyatrik rahats?zl?k ge?irme ihtimali 2.5 kat daha fazla.
Ara?t?rmada yer alan bulgulardan birisi de ?lkedeki g??men k?kenli ailelerde bu t?r vakalara daha s?k rastlanmas?. S?z konusu bulgu, g??menlerin kar??la?t??? ayr?mc?l???n da bu tip sorunlara yol a?abilece?ini g?steriyor. (TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

Cebinize gelen mesajlara dikkat

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa