HAYATIN ???NDEN

 • ?lkemin insan?n?n neler ya?ad?klar?n? anlamak i?in k?y?da, k??ede kalm?? haberleri okumak gerekiyor.


  ?lkemin insan?n?n neler ya?ad?klar?n? anlamak i?in k?y?da, k??ede kalm?? haberleri okumak gerekiyor. Bu haberler, bazen renkli televizyon ekranlar?n?n boyal? han?m sanat??s? ile "kodumu oturtan" cinsten erkek bozuntusu aras?nda ge?en uzun diyaloglar?n aras?ndan ??k?veriyor. Ya da arka sayfa g?zelinden s?ra gelirse ??yle bir g?z atabildi?imiz yan s?tunlarda dikine yaz?lm?? bir ka? c?mlenin i?inde kaybolup gidiyor. ??inde insan olmayan borsa, para haberleri, canl?ym?? gibi bir yerlerde kalmak i?in direnen endeksin heyecan?, berabere biten derbi, o denli b?y?t?l?p g?z?m?ze sokuluyor ki, bir?o?umuz hayat bundan ibaret san?yoruz.
  ??te b?yle k???c?k bir haber Anadolu Ajans?'n?n sat?rlar?ndan t?m yay?n kurulu?lar?na ula??yor.
  "?flas eden i?adam? t?m organlar?n? sat??a ??kard?."
  Yan?nda e?i.
  ?zerinde "T?m organlar?m sat?l?kt?r" yazan bir ti??rt.
  Ba?bakanl?k binas?na yak?n bir yerde uygun zaman? bekliyor. Belli ki Ba?bakan g?r?n?nce ti??rt?yle ortaya atlay?p, "Ma?durum Say?n Ba?bakan?m" diye ba??racak. Ve yine kuvvetle muhtemel ki, art?k Cumhurba?kanl??? ruh haline kendini iyice kapt?rm?? olan Say?n Ba?bakan, "E?ini de al git" diyece?ine, i?inden "la havle vela" ?ekip g?l?mseyecek.
  Bu s?rada sivil, resmi korumalar adam? e?iyle birlikte k?ndeye getirecek. Omuzlar?n yere de?di?i son pozisyonda Ba?bakan?la, bir daha asla hat?rlanmamak ?zere bir saniye g?z g?ze gelmek i?in kafalar?n? oldu?undan fazla kald?racaklar. Ve devletlileri menfur sald?r?lardan korumu? ve maa?lar?n? hak etmi? olman?n verdi?i gururla iki misli uzam?? boylar?yla ?ekip gidecekler.
  Ama i? bu kadar uzam?yor. Haber daha haber dahi olamadan engelleniyor. Ge?en bayram Yalova'dan Mersin'e kadar hem de ana yolda insan av?na ??k?p zevk i?in katliam yapan sap?klar? g?remeyen, duyamayan g?venlik g??leri, bu eylemciyi daha otob?s dura??ndayken fark ediyor. E?iyle birlikte karga tulumba yap?p muhtemel eylemi engelliyor. B?ylece Ba?bakan??n, bu ?lkede birilerinin art?k t?m organlar?n? satar duruma gelmi? oldu?undan haberdar olmas?n? ?nlemenin mutlulu?unu ya??yorlar.
  Ba?bakan da esip g?rl?yor.
  "IMF'ye borcu bitirdik."
  Bunun anlam?, "Se?imden ?nce IMF'yi postalayaca??z. Se?imi kazan?nca geri ?a??raca??z."
  Ba?bakan ??k???yor.
  "Cumhurba?kan? Meclis'in i?inden olacak."
  Bunun anlam?, "Ben dururken kimseye d??mez. Ben olaca??m."
  Vatanda? s?k???yor.
  "Ya tek par?a ?lece?iz, ya da organlar? sat?p par?a par?a."
  Bunun anlam?, "Yeter art?k. IMF'ni de al git."
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net