turkuvaz hareketi

 • ??i y?z?ne yans?r insan?n diyorlar bir de... ?Ne iyi adam!? ?Nerden belli, cami mi yapt?rm???? ?Cami de yapt?rm?? ama as?l y?z?ne baksana, nur daml?yor adam?n y?z?nden!? ??yilik? sakat bir olgu sevgili okurlar.


  ??i y?z?ne yans?r insan?n diyorlar bir de... ?Ne iyi adam!? ?Nerden belli, cami mi yapt?rm???? ?Cami de yapt?rm?? ama as?l y?z?ne baksana, nur daml?yor adam?n y?z?nden!? ??yilik? sakat bir olgu sevgili okurlar. ?Ne iyi adam!? ?yi! Bir ?stat ??yle diyor, ??yi insan olaca??n?za ?yle bir duruma getirin ki d?nyay?, iyilik gereksiz olsun.? Meselemiz bu de?il ama... Kimden mi bahsediyoruz? Turkuvaz hareketini mimar? ve lideri Ali M?fit G?rtuna?dan bahsediyoruz.
  Bu eski milli g?r????ler hakkaten ?ok kurnaz bir ki?ilik yap?s?na sahip insan evlatlar? oluyor sevgili okurlar. Nerede nur y?zl?, efendi g?r?n??l?, ?l?k ?l?k konu?an, m?layim birini kestiriyorlar g?zlerine, hemen aday g?steriyorlar. E, karpuz de?il ki, kesip i?ine bakas?n adam?n! ?stanbul B?y?k ?ehir Belediye Ba?kan? Mimar Dr. Kadir Topba? da aynen yukarda tarif etti?imiz gibi bir tip... Ama konumuz Kadir Topba? da de?il... Onun da kirli ?ama??rlar? ??kar belki ileride, ?imdilik kav?aklara vermi? g?r?n?yor kendini o. Trafik sorununu ??zece?im, diye tutturmu?. Geceleri ?aml?ca Tepesi?ne ??k?p, ?Yenece?im seni ?stanbuuuuul!? diye ba??r?yormu?. Biz diyenlerin yalanc?s?y?z... G?z?m?zle g?rmedik. Ne var! ?stanbul?un fethini de g?z?m?zle g?rmedik ama inan?yoruz. Gemiler ya?l? kaz?klardan kayd?r?lm?? da tiri viri olmu? da... Neyse, sevgili okurlar, da??lmadan toparl?yal?m ?u yaz?y?, anlatal?m meram?m?z?.
  Turkuvaz hareketi diyorduk, Ali M?fit diyorduk, milli g?r????lerin kurnazl??? diyorduk, de?il mi? Turkuvaz hareketi t?rt bir harekettir sevgili okurlar, ?l? do?mu? bir harekettir! G?rt?na, ba?bakanl?k koltu?unun yolu ?stanbul belediye ba?kanl???ndan ge?er, bat?l inanc?na kapt?rm?? kendini herhalde. Kim bilir, belki de 7 y?l sonras? i?in de ?ankaya i?in hesaplar yap?yordur kafas?nda. Baksan?za adam?n t?m ileri kadrolar? ?N?aalakas? var karde?im, ben tan?mam etmem onu? ?eklinde deme?ler vard?. Haaaa! Demek ki n?olmuyormu? sevgili okurlar? Mavi ile Ye?ilin kar???m? her zaman Turkuvaz olmuyormu?!?
  M.?.
  www.evrensel.net